Publikování vědeckých výsledků

Publikování v humanitních vědách má svá specifika. Pro akademické pracovníky a doktorandy nabízíme přehledné informace o vybraných tématech a řadu služeb, které zjednoduší zveřejňování výsledků výzkumu. Neváhejte se na nás obracet také s dotazy v oblastech, které zde nejsou uvedeny.

Zaslat dotaz Hodnocení vědy na MU

RIV

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

Knihovna zajišťuje koordinaci a podporu sběru publikačních záznamů do národního Rejstříku informací o výsledcích pro celou Filozofickou fakultu MU. S dotazem k vykazování záznamů nebo k jiné agendě spojené s RIV se obracejte na garanta za vaše pracoviště nebo nám napište.

Návody a metodická doporučení Rejstřík informací o výsledcích

Co je RIV a k čemu slouží

 • Slouží k evidenci výsledků výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků.
 • Sbírá informace o publikacích, které souvisí s výzkumnými záměry nebo projekty.
 • Předávání výsledků do RIV je navázáno na hodnocení podle Metodiky 17+, které je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj.

Vykazování záznamů

Data o výsledcích z MU jsou do národního Rejstříku informací o výsledcích předávána hromadně za celou univerzitu v předem vypsaných termínech. Pro evidenci výsledků vědecké činnosti je využívána aplikace Publikace v Informačním systému MU. Jednotlivé výsledky do aplikace zadávají sami autoři. Každé akademické pracoviště má svého garanta, který výsledky kontroluje. Závěrečné kontroly, proškolení a podpůrnou agendu má na starost fakultní garant RIV.

Záznamy předávané do RIV musí splňovat formální pravidla dané RVVI, pokud jsou výsledky odvedeny nesprávně, nepravdivě nebo neúplně, mohou být vyřazeny z hodnocení, případně hodnoceny negativně. 

Aplikace Publikace v IS MU Nápověda k RIV v IS MU

Harmonogram

 • Vytváření záznamů v IS

  do ledna roku sběru

 • Kontrola záznamů

  únor březen

 • Předání dat na rektorát

  začátek dubna

 • Nominace výsledků do Modulu 1 (hodnocení vybraných výsledků)

  srpen září

Nejčastější chyby

 • Výsledek neodpovídá definici podle Definice druhů výsledků.
 • Nejsou splněny formální požadavky zápisu popsané v bublinové nápovědě aplikace Publikace.
 • Vědní obor není doplněn až na úroveň Detailed Ford (kód nemá na konci nulu).
 • Články jsou odváděny před zařazením do konkrétního ročníku a čísla časopisu (přístup Early Access).
 • Nejsou identifikovány výsledky indexované ve WoS a Scopus (není uvedeno EID Scopus a UT WoS ani zástupný kód 999).
 • Není vybrána správná návaznost projektu ke způsobu financování.

Záznam lekce Jak správně vyplnit publikační záznam v IS

Záznam lekce Jak správně vyplnit publikační záznam v IS z podzimu 2023. Pro zobrazení záznamu se přihlaste svým univerzitním účtem.

Zobrazit záznam

Anotace lekce

Publikujete a nevíte jak zadat své výsledky do IS? Přijďte na lekci Ústřední knihovny vedenou fakultním garantem RIVu, kde se dozvíte jak vše správně zadat, kde se nejčastěji dělají chyby, jak se chybám vyvarovat a i co označit pro přenos do RIV a co je lepší zadat jen do ISu. Využijte příležitost a přijďte položit otázky na všechny nejasnosti ohledně vykazování (nejen) publikačních výsledků.

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil

fakultní garant RIV

telefon: 549 49 5306
e‑mail:
Autorské identifikátory

Autorské identifikátory

Autorské identifikátory slouží k trvalé a jednoznačné identifikací autorů a přiřazení jejich publikačních výstupů. Nabízíme přehled nejrozšířenějších identifikátorů a pomoc s jejich založením a nastavením. Autoři MU mají od 10. 5. 2021 povinnost zřídit a aktivně spravovat osobní digitální identifikátor ORCID.

Vložení identifikátoru do IS MU Pokyn MU k zřízení ORCID

 

ORCID

Researcher ID 

Scopus Author ID

Způsob založení ID

ručně

automaticky

automaticky

Párování publikací s ID

ručně

ručně

automaticky

Podporované platformy pro párování výsledků

různé (WoS, Scopus, arXiv, atd.)

pouze Web of Science

pouze Scopus

Podmínka pro zřízení

 

alespoň jeden záznam ve WoS

alespoň dva záznamy ve Scopus

Možnost vytvoření vlastního portfolia

 

 

 

Podrobné informace a návody

ORCID iD

 • standardizovaný unikátní trvalý digitální identifikátor výzkumníka, spravovaný neziskovou organizací ORCID
 • přidělené ID se váže k osobě, při změně jména, instituce nebo země působení můžete aktualizovat příslušné informace ve svém ORCID profilu se zachováním původního ID a předchozích výsledků
 • formát identifikátoru odpovídá mezinárodní normě ISO 27729 International standard name identifier (ISNI)
 • nabízí automatické párování záznamu s důvěryhodnými systémy, které si sami určíte (např. univerzitní repozitář) a plnou kontrolu nad správou profilu
 • profil je automaticky aktualizován po uvedení ID u nového výsledku
 • indexace např. ve Scopus, Web of Science, WorldCat

Registrace ORCID (PDF) Přiřazení výsledků (PDF)

Researcher ID (Publons)

 • standardizovaný unikátní trvalý digitální identifikátor výzkumníka, spravovaný komerční organizací Publons (skupina Clarivate Analytics)
 • přidělené ID se váže k osobě, při změně jména, instituce nebo země působení můžete aktualizovat příslušné informace ve svém Publons profilu se zachováním původního ID a předchozích výsledků
 • nabízí ruční párování záznamů z databáze Web of Science

Registrace Researcher ID (PDF) Přiznání výsledku (PDF)

Scopus Author ID

 • standardizovaný unikátní trvalý digitální identifikátor výzkumníka, spravovaný databází Scopus (skupina Elsevier)
 • přidělené ID se váže k osobě, při změně jména, instituce nebo země působení můžete aktualizovat příslušné informace ve svém AuthorID profilu se zachováním původního ID a předchozích výsledků
 • vzniká automaticky s vložením publikace do databáze 
 • výsledky se přiřazují automaticky a je možné je spravovat 

Dohledání Author ID (PDF)

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy využívají modelu open access a za poplatky publikují články. Zpravidla mají nedostatečné recenzní řízení, smyšlenou redakční radu a jiné znaky, které jim dodávají zdánlivou věrohodnost. Pokud si nejste jistí, zda jde o predátora, obraťte se na nás.

Znaky predátorských časopisů

 • Fiktivní členové redakční rady.
 • Velmi krátké nebo žádné recenzní řízení.
 • Neúplné informace o autorských poplatcích, mnohdy až po přijetí článku.
 • Zasílání spamu: pozvánka do redakční rady/konference, call for papers.
 • Nepravdivé informace o indexaci v databázích (WoS, Scopus, ERIH +, DOAJ).
 • Používají tzv. misleading metrics. Smyšlené metriky, které se snaží dodat časopisům známku kvality.

Jak se před predátory bránit

 • Je časopis indexován v databázích WoS, Scopus, ERIH + nebo DOAJ?
 • Má časopis jasně popsáno recenzní řízení (peer review)?
 • Jsou uvedeny afiliační údaje u redakční rady?
 • Posuďte kvalitu článků, jako odborníci v daném oboru.
 • Zeptejte se kolegů, zda časopis znají.
 • Publikujte v ověřeném časopisu.

Užitečné odkazy

Základní pojmy

Přehled základních pojmů

Abecedně řazený přehled často používaných pojmů souvisejících s vědeckým publikováním.

AHCI (Arts and Humanities Citation Index) Součást WoS, rejstřík zahrnuje víc než 1 800 časopisů z 28 humanitních vědních směrů. Nedělí se na D (decily) a Q (kvartily).
APC (Article Processing Charge) Poplatek, který autor/ka zaplatí OA (Open Access) časopisu při publikování zlatou cestou. Slouží pro úhradu nákladů spojených s recenzním řízením, jazykovou kontrolou a editorským zásahem.
Bibliometrizovatelný výsledek Výsledek indexovaný v bibliometrické databázi (obvykle myšlen WoS a případně Scopus, ale může jít také o jiné). Nejčastěji se jedná o Články v odborném periodiku nebo Statě v konferenčních sbornících.
Citations / Cited by Počet / seznam publikací, které danou publikaci citují.
CiteScore Ukazatel vlivu časopisu v databázi SCOPUS. Vypočítává se vydělením počtu citací v daném roce počtem článků za tři mu předcházející roky. Obecně platí, že čím vyšší, tím lepší.
D1 První decil. Publikovat v D1 znamená mít článek v 10 % nejlepších časopisů v dané vědní kategorii ve WoS nebo SCOPUS.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Online rozcestník umožňující vyhledávání časopisů fungujících v režimu Open Access. Obsahuje informace o více než 17 000 časopisech, u kterých uvádí výši APC (poplatku) a užívanou licenci. Otevřít DOAJ.
Eigenfactor
Vypočtená „prestiž“ časopisu na základě toho, které jiné časopisy jej citují.
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) Evropská databáze sociálně-vědních a humanitních časopisů. Hlavním cílem je usnadnění vyhledávání relevantních HSS časopisů evropským výzkumníkům. Nedělí se na D (decily) a Q (kvartily).
ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Součást WoS, zahrnuje přes 7 800 časopisů ze všech vědních směrů. Nedělí se na D (decily) a Q (kvartily).
h-index
Hirschův index. Číslo hodnotící publikační činnost autora. Vypočítává se jako počet publikací (n), které mají n nebo více citací. Např. h-index 5 znamená, že autor má pět článků, které mají alespoň pět citací.
JIF (Journal Impact Factor) Ukazatel vlivu časopisu v SSCI a SCIE WoS. Vypočítává se vydělením celkového počtu citací časopisu za dané období počtem citovatelných příspěvků z téhož období. Obecně platí, že čím vyšší, tím lepší.
M1
Modul 1 národního hodnocení: Kvalita vybraných vědeckých výsledků. Každá instituce nominuje určité množství bibliometrizovatelných a nebibliometrizovatelných výsledků, jejichž kvalitu následně posoudí panel hodnotitelů.
M17+
Metodika národního hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory, výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Dělí se na pět Modulů (M1 – M5).
Nebibliometrizovatelný výsledek
Vědecký výsledek, který není zanesen v bibliometrické databázi. Nejčastěji se takto označují odborné knihy a kapitoly v odborných knihách, ale může se jednat i o různé aplikační výsledky, učebnice, články v neindexovaných odborných časopisech atd.
Open Access
Doslovně otevřený přístup – oblast Open Science. Jde o publikování takovým způsobem, aby každý zájemce mohl zdarma přistupovat k výsledům vědecké práce (obvykle prostřednictvím internetu). Lze zajistit více způsoby – viz zlatá a zelená cesta.
Open Science
Doslovně otevřená věda – věda přístupná všem. Existuje celá řada přístupů k realizaci myšlenky Open Science.
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Autorský identifikátor kompatibilní s IS MU, ISVaVaI, WoS, SCOPUS, často vyžadován různými nakladatel. Provozuje jej nezávislá nezisková organizace. 
Predátorský časopis
Časopis, který za využití nekalých praktik, vydělává na publikujících autorech.
Q1, 2, 3, 4
Quartile (kvartil). Publikovat v Q1 znamená mít článek v 25 % nejlepších časopisů v dané vědní kategorii ve WoS nebo SCOPUS. Obdobně Q2 označuje časopisy mezi 26 %–50 %, Q3 51 %–75 % a Q4 mezi 76 %–100 %.
References
Počet / seznam jiných publikací, které daná publikace cituje.
Researcher ID
Autorský identifikátor užívaný v databázi WoS, Publons a dalších přidružených nástrojích. 
RIV (Rejstřík informací o výsledcích) Databáze výsledků výzkumu, vývoje a inovací ČR. Měla by zahrnovat všechny výsledky vzniklé za veřejné peníze. Přejít do rejstříku.
RIV bod
Dříve užívaný způsob hodnocení vědeckých prací v ČR. V současnosti nerelevantní.
SCIE (Science Citation Index Expanded) Součást WoOS, zahrnuje více než 9 200 časopisů ze 178 vědních disciplín, převážně přírodovědného zaměření. Dělí se na (první) Decil a jednotlivé Quartily.
Scopus Author ID
Autorský identifikátor užívaný v databázi SCOPUS a přidružených nástrojích.
SCOPUS
Citační databáze vlastněná nakladatelstvím Elsevier. Pokrývá především západoevropskou vědeckou produkci. Otevřít SCOPUS.
SSCI (Social Sciences Citation Index)
Součást WoS, zahrnuje přes 3 400 časopisů z 58 sociálněvědních směrů. Dělí se na D (decily) a Q (kvartily), může obsahovat i humanitní časopisy.
VaVaI
Zkratka v ČR používaná pro Vědu, výzkum a inovace nebo také Výzkum, vývoj a inovace, případně jinou kombinaci těchto termínů. Běžně se s tímto označením setkáváme v dokumentech od RVVI (Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace v jejímž čele stojí ministryně pro Vědu, výzkum a inovace). 
WoS (Web of Science) Citační databáze vlastněná společností Clarivate. Pokrývá především vědeckou produkci Severní Ameriky a vybraných oblastí Asie. Otevřít Web of Science.
Zelená cesta
Způsob Open Access publikování. Autor/ka sama/sám zveřejnění publikaci, například v některém z důvěryhodných repozitářů, a tím zajistí otevřený přístup. Před publikací se musí seznámit s podmínkami vydavatele, který toto zveřejnění ne vždy umožňuje. 
Zlatá cesta
Způsob Open Access publikování. Takto publikované časopisecké články jsou volně zpřístupněny všem zájemcům (obvykle online přes internet). Časopisy za publikaci článku mohou vyžadovat APC poplatek. Jako diamantové nebo platinové označujeme časopisy, které tento poplatek nevyžadují.

Chystané semináře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info