Knihovna funguje v režimu výdejního místa – podrobné informace.

Provozní řád Ústřední knihovny FF MU

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je vydáván v návaznosti na Knihovní řád Masarykovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2005, s účinností od 1. října 2005, upřesňuje některá jeho ustanovení. Knihovní řád byl aktualizován  31. srpna 2007.

Do evidence knihoven podle § 5 a § 13 odst. 1 knihovního zákona se Ústřední knihovna (ÚK) Filozofické fakulty (FF) Masarykovy univerzity v Brně (MU) zapisuje jako specializovaná knihovna se specializovaným fondem.

 Čl. 2 Uživatelé knihovny

Ústřední knihovna slouží především akademické obci MU. Odborná veřejnost a ostatní zájemci mají neomezený přístup ke knihovním fondům ÚK formou prezenčních výpůjček. Právnickým osobám je knihovní fond ÚK zpřístupněn prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 Čl. 3 Služby knihovny

 • Absenční výpůjčky mimo prostory ÚK jsou umožněny pouze držitelům čtenářského průkazu, jímž je platná identifikační karta MU nebo čtenářský průkaz zhotovený knihovnou.
 • Prezenční výpůjčky jsou poskytovány všem uživatelům bez omezení.
 • Dlouhodobé výpůjčky jsou umožněny pouze učitelům a zaměstnancům FF MU.
 • Referenční služby jsou poskytovány všem zájemcům bez omezení.
 • Meziknihovní výpůjční služby jsou zprostředkovávány z mimobrněnských knihoven a pouze pro registrované uživatele ÚK FF MU.
 • Kopírovací služby umožňují samoobslužné kopírky umístěné na studovnách ÚK FF MU. Slouží výhradně ke kopírování z fondů ÚK FF MU v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Čl. 4 Výpůjční řád

Výpůjční protokol knihovny je automatizován, papírovou evidenci výpůjček nahrazuje elektronická evidence, která má právně stejnou platnost.

Limit absenčních výpůjček:

 • studenti všech forem studia na MU, včetně doktorského studia: 30 výpůjček
 • učitelé, vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci MU: 50 výpůjček
 • studenti a zaměstnanci MU se specifickými nároky: 50 výpůjček

Výpůjční lhůta absenčních výpůjček:

 • studenti všech forem studia na MU, učitelé, vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci MU: 1 měsíc
 • studenti a zaměstnanci MU se specifickými nároky: 2 měsíce

Uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůty a dokumenty vracet včas. Poplatky z prodlení jsou stanoveny v Ceníku poplatků a placených služeb, který je součástí tohoto Provozního řádu. V případě nevyrovnání pohledávek systém další výpůjčku neumožní.

Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve stanovené lhůtě nahradit vzniklou škodu. O způsobu náhrady rozhodne a lhůtu stanoví pověřený pracovník knihovny.

Nevrácené a nenahrazené dokumenty knihovna vymáhá soudní cestou. Náklady s tím spojené hradí uživatel.

Za prodlení uživatele s vrácením vypůjčeného knihovního dokumentu hradí uživatel smluvní pokutu ve výši 5,- Kč za každý knihovní dokument a každý i započatý kalendářní den prodlení uživatele s jeho vrácením. Smluvní pokuta se stanovuje nezávisle na tom, zda prodlení s vrácením dokumentu uživatel zavinil či nikoliv a nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v této souvislosti Filozofické fakultě MU škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě pět kalendářních dnů od dne výzvy FF MU o její úhradu.

Sankčním poplatkem za prodlení s vrácením knihovního dokumentu, stanoveným v příloze Provozního řádu Ústřední knihovny FF MU „Ceník poplatků a placených služeb“, položka „Překročení výpůjční lhůty“, se rozumí smluvní pokuta stanovená v téže výši ve smyslu obecné občanskoprávní úpravy.

Ve všech prostorách knihovny je nutno dodržovat zákaz kouření a požívání alkoholu, na studovnách není povoleno používat mobilní telefony a konzumovat jídlo a nápoje. Uživatel je povinen se chovat tiše, udržovat pořádek a respektovat pokyny pracovníků knihovny.

 Čl. 5 Další ustanovení

Výjimky z Provozního řádu povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU v Brně nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005

 Čl. 6 Přílohy

Přílohou Provozního řádu je Ceník poplatků a placených služeb.

PhDr. Jan Pavlík
děkan FF MU

V Brně dne 22. listopadu 2005, aktualizace 31. srpna 2007

Ceník poplatků a placených služeb

Ceník poplatků a placených služeb

(Příloha Provozního řádu Ústřední knihovny FF MU ze dne 22. listopadu 2005). Ceny kopií a tisku při hotovostních platbách dle ceníku ze 7. září 2009, aktualizovaného 28. října 2010.

Kopírování a tisk v rámci SUPO (Systém úhrad pohledávek za osobami):

CoD (Copy on Demand – Zhotovení tiskových rozmnoženin na objednávku):

 • 1 strana A4: 1,70 Kč
 • 1 strana A3: 3,40 Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

 • formou xerokopie A4: 1,70 Kč

Kroužková vazba:

 • do 270 listů: 25 Kč

Termovazba:

 • do 250 listů: 25 Kč

Kovová vazba:

 • do 230 listů: 40 Kč
 • úpravy vazby (výměna listů): 10 Kč

Překročení výpůjční lhůty:

 • u standardních výpůjček za každý dokument a den: 5 Kč

Smluvní pokuta při ztrátě knihovního dokumentu:

 • za každou jednotku: 100 Kč [*]

[*] K částce bude připočtena cena konkrétního dokumentu. U dokumentů vydaných zejména před rokem 1990 bude stanovena reálná hodnota odpovídající aktuálním cenám na knižním trhu.

Tyto poplatky jsou shodné pro všechny uživatele Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Aktualizováno dne 28. října 2010


Poplatky spojené s půjčováním elektronických čteček knih:

 • Vratná záloha na čtečku: 1000 Kč

Překročení výpůjční lhůty elektronické čtečky knih za den:

 • Elektronická čtečka: 20 Kč
 • Příslušenství: 6 Kč

Tyto poplatky jsou shodné pro všechny uživatele Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu

Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ÚK FF MU) se doplňuje o tento dodatek:

S účinností od 1. 2. 2011 bude přístup k datovým schránkám umožněn uživatelům z vyhrazených počítačů ve vestibulu ÚK FF MU. Počítače ve studovnách ÚK FF MU jsou určeny ke studiu, bádání, práci s informačními prameny a činnostem souvisejícím.

V Brně dne 31. ledna 2011

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
děkan FF MU

Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu

Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu

Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ze dne 28. ledna 2014

Ad Čl. 4)

Uživatel je dále povinen chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům i pracovníkům knihovny. Zejména je nesmí obtěžovat hlukem, zápachem a nevhodným nebo nebezpečným chováním. Při nerespektování výše uvedených povinností může být uživatel dočasně či trvale omezen v uživatelských právech dle Čl. 6 odst. 4 Knihovního řádu Masarykovy univerzity, směrnice rektora č. 14/2005.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info