Open Science

Oblast otevřené vědy se v současné době soustředí především na otevřený přístup k publikacím (Open Access) a sdílení výzkumných dat podle tzv. FAIR principů. Nabízíme podporu formou konzultací nebo školení pro pracoviště či výzkumné týmy.

Zaslat dotaz Web Open Science MU

Open Access

Open Access

Otevřený přístup je způsob publikování, který zaručuje bezplatný, trvalý a neomezený přístup k vědeckým výstupům. Těmito výstupy mohou být recenzované vědecko-výzkumné publikační výsledky. 

Modely otevřeného publikování

Pro otevřený způsob publikování existují dva základní modely, ze kterých je možné si vybrat v souvislosti s podmínkami vydavatele. Otevřený přístup je dosažen prostřednictvím tzv. veřejných licencí.

Zelená cesta

Zelená cesta – autoarchivace děl v otevřených repozitářích (OA poskytují autoři). Autoři tímto způsobem dále publikují tradiční cestou v předplacených či otevřených časopisech, zároveň však ukládají plné texty do digitálních repozitářů. Otevřený přístup k publikacím skrze zelenou cestu zajišťuje sám autor, je však omezen licenčními podmínkami vydavatele.

Pokud chce autor publikovat zelenou cestou, musí nejprve zjistit podmínky vydavatele pro autoarchivaci, a to na stránkách vydavatele nebo pomocí služby Sherpa Romeo

Se samotným výběrem repozitáře pak může autorům posloužit služba OpenDOAR. Využít také mohou Univerzitní repozitář MU. Postup při práci s repozitářem upravuje Směrnice o repozitáři zaměstnaneckých děl.

Zlatá cesta

Zlatá cesta – publikování v otevřených časopisech (OA zajišťují vydavatelé). Tento způsob publikování je zajištěn vydavatelem otevřeného recenzovaného časopisu, ve kterém autor může své články zveřejnit. 

Základním krokem při publikování zlatou cestou je výběr vhodného časopisu. Existuje několik typů otevřených časopisů, ze kterých si mohou autoři vybírat:

 • Diamantové/platinové časopisy – celý obsah časopisu je dostupný zdarma, finanční náklady hradí vydavatel časopisu. Často se jedná o časopisy vědeckých komunit či univerzitních vydavatelství.
 • Placené otevřené časopisy – celý obsah časopisu je čtenářům dostupný zdarma, publikační tzn. APC poplatky, které pokrývají náklady spojené s vydáváním a peer-review platí autor. 
 • Hybridní časopisy – jedná se o publikování v uzavřených časopisech, které po zaplacení publikačního poplatku ze strany autora zpřístupní vybraný článek v otevřeném režimu. 

S výběrem vhodného časopisu autorům může pomoci služba DOAJ nebo se můžete obrátit na svého fakultního koordinátora. 

Veřejné licence Creative Commons

Veřejné licence jsou nejjednodušší způsob, jak zajistit, že publikované dílo bude splňovat všechny podmínky a charakteristiky Open Access jako je okamžitý přístup a znovupoužití. Nejrozšířenější veřejné licence jsou Creative Commons, přičemž autoři si mohou vybrat z šesti různých variant CC licencí.

Časté dotazy (FAQ)

Kde ověřím podmínky vydavatele pro publikování zelenou cestou?

Autorům, kteří chtějí publikovat zelenou cestou, může pomoci služba Sherpa Romeo. Poskytuje informace o podmínkách vydavatelů v otázce autoarchivace, např. kterou verzi rukopisu je možné uložit, kam a za jakých podmínek. Informace o podmínkách autoarchivace naleznete také na stránkách vydavatelů.

Chci publikovat v otevřeném časopise, jak mám postupovat?

Pokud se autoři rozhodnou publikovat svůj článek zlatou cestou, prvním krokem je najít otevřený časopis. Pro výběr vhodného časopisu mohou využít služby DOAJ. Služba poskytuje seznam otevřených recenzovaných časopisů ze všech vědních oborů. 

Co dělat, když mám publikovaný článek v uzavřeném časopise a potřebuji ho publikovat otevřenou cestou?

Důležité je zjistit podmínky vydavatele časopisu pro autoarchivaci, tedy jestli umožňuje publikování zelenou cestou. Tuto informaci zjistí autoři buď pomocí služby Sherpa Romeo nebo na stránkách daného vydavatele. Podle těchto podmínek je pak třeba zvolit vhodný repozitář, kam článek uložím. S výběrem repozitáře může pomoci služba OpenDOAR.

V případě, že vydavatel neumožňuje autoarchivaci, můžete se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.

APC poplatky

APC poplatky

Article Processing Charge (APC) jsou náklady vydavatele spojené s publikováním časopisu v otevřeném režimu. APC poplatky musí zpravidla autor platit, pokud se rozhodne publikovat skrze zlatou cestu. Masarykova univerzita je jako člen konsorcia CzechELib oprávněna k využití slev na APC poplatcích. Pro autory z Masarykovy univerzity je tudíž zajištěno krytí části nebo celé výše APC poplatků u některých vydavatelů.

CzechELib seznam APC slev

Vybraní vydavatelé poskytující slevy na APC poplatcích

 • Cambridge University Press nabízí bezplatné publikování v režimu Open Access pro autory z Masarykovy univerzity. Možné je publikování v časopisech v rámci kolekce Full Collection. 

  Přejít

 • Emerald Publishing nabízí autorům z MU bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access. Autoři si mohou vybírat z kolekcí Emerald Library Studies eJournal Collection a Emerald’s Managements eJournals.

  Přejít

 • Sage Publishing nabízí slevu 20 % na publikování v režimu Open Access pro autory z MU. Publikovat mohou v časopisech ve vybraných kolekcích (HSS, STM, Psychology Collection)

  Přejít

 • Taylor & Francis nabízí bezplatné publikování omezeného množství článků v režimu Open Access pro autory z MU. Počet těchto článku je instituci každoročně fixně přidělen. 

  Přejít

Časté dotazy (FAQ)

Kdo hradí APC poplatky?

Poplatek hradí autor z prostředků grantu nebo pracoviště.

Jak vysoké jsou APC poplatky?

Výše APC poplatků se odvíjí od různých faktorů jako je prestiž časopisu a konkurence na trhu. Ceny APC poplatků se pohybují v řadu stovek i tisíců EUR. Průměrná cena je zhruba 1900 EUR za článek. 

Jak zjistím výši APC poplatků?

Výši poplatků ve většině případů najdete na stránkách daného vydavatele. 

FAIR/Open data

FAIR/Open Data

Správné uchovávání, sdílení a publikování výzkumných dat je stále více rozšiřující se podmínka kladená na výzkumníky a žadatele grantů. Data mohou mít různou míru otevřenosti, zpřístupnění dat dle FAIR principů neznamená automatické zpřístupnění komukoli. Cílem je následovat princip „as open as possible, as closed as necessary“.

FAIR data checklist Směrnice MU o výzkumných datech

Principy FAIR dat

Zkratka FAIR označuje čtyři principy, které by data měla splňovat. Otevřený přístup zde není podmínkou – ne všechna data je možné zpřístupnit, například pokud jde o citlivá data. Důležitou zásadou je také právo prvního využití náležející výzkumníkovi nebo týmu, který data nasbíral.

 • Findable – snadno nalezitelná lidmi i stroji: uložena ve vhodném repozitáři a popsána kvalitními metadaty
 • Accessible – jsou uvedeny jasné informace o podmínkách a možnostech využití dat
 • Interoperable – data jsou uložena v otevřeném a standardizovaném formátu a popsána pomocí řízených slovníků
 • Reusable – metadata dostatečné popisují kontext dat: jejich licenci, původ, způsob sběru, vysvětlení zkratek, pojmenování a struktura souborů, použitý SW, …

Data Management Plan

Data management plan (DMP) je dokument popisující nakládání s daty v průběhu výzkumného projektu, který vyžadují někteří poskytovatelé financí (např. v projektech Horizon 2020).
Konkrétní formulace otázek se liší podle poskytovatele podpory, základními oblastmi jsou:

 • sběr dat,
 • popis dat (dokumentace a metadata),
 • právní a etické otázky,
 • způsob uchování a přístupu,
 • plán pro smazání nebo dlouhodobé uchování dat,
 • plán pro sdílení dat,
 • určení odpovědnosti za jednotlivé oblasti.

DMP vytváří autor, případně výzkumný tým, v počáteční fázi výzkumu a průběžně jej aktualizuje. Pro vytvoření DMP je možné využít dostupné online nástroje. Základní asistenci vám můžeme nabídnout v nástroji Data Stewardship Wizard.

Data Stewardship Wizard

Užitečné odkazy

 • Zenodo: Oborově nespecifický repozitář pro ukládání libovolného typu souboru.
 • Open Science Framework (OSF): Platforma pro práci s výzkumnými daty v průběhu celého výzkumného procesu, včetně případného zveřejnění.
 • Re3data: Registr repozitářů výzkumných dat, poskytuje snadný přehled mezinárodních datových repozitářů a mohou autorům pomoci při výběru vhodného repozitáře pro výzkumná data.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info