Citování

Proč a jak citovat

Proč a jak citovat

Citujeme proto, abychom se chovali eticky. Naším cílem při citování by mělo být poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož jsme čerpali. V rámci akademického publikování tak dosahujeme návaznosti na předchozí poznání a svým následovníkům umožňujeme získat širší kontext dané problematiky.​

Obecné zásady při tvorbě citací

 • Citujte přesně, jednotně a přehledně podle zvoleného citačního stylu a metody.
 • Váháte-li, vždy se snažte uvádět údaje tak a takové, abyste usnadnili zpětné dohledání zdrojového dokumentu.
 • Používejte pouze dokumenty, se kterými jste skutečně pracovali (např. není jedno, zda ocitujete elektronickou nebo tištěnou verzi dokumentu, protože se od sebe mohou lišit).

Co nedělat

 • Zapomenout ocitovat díla, ze kterých jsme čerpali.
 • Citovat díla, ze kterých jsme nečerpali.
 • Citovat nepřesně a/nebo neúplně.
 • Převzít původní text a pouze jej stylisticky upravit.

Návod zpracovala a spravuje Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
 • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Základní pojmy

Základní pojmy

Obecně známá informace / všeobecně známá fakta Nezpochybnitelné, snadno ověřitelné informace. Nemusíme je citovat, pokud nepřebíráme doslovně celý text ze slovníku nebo encyklopedie.
Parafráze Pokud pouze stylisticky upravíme/vlastními slovy převyprávíme cizí myšlenku, stále musíme uvést její zdroj = citovat.
Citát (quotation) Doslovné převzetí cizího textu v rámci vlastního dokumentu. Bývá vhodné jej graficky označit (typicky uvozovkami, kurzívou nebo odsazením odstavce). Doplňujeme jej odkazem na zdroj = citací.
Citace (citation) Zkrácená identifikace pramene, ze kterého námi uvedený text (citát, parafráze) pochází. Uvádíme ji přímo v textu prostřednictvím vhodné metody (poznámka pod čarou; systém autor-datum). Spojujeme tak citovaný text/myšlenku s jejím zdrojem (tedy s bibliografickým záznamem v seznamu bibliografických citací).
Metoda citování Způsob odkazování v textu. Často používané jsou poznámky pod čarou nebo Harvardský systém (metoda autor-datum).
Bibliografická citace (bibliographic reference) Systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. Používáme konkrétní citační normu/citační styl (ISO 690; APA Style).
Seznam bibliografických citací (list of bibliographic references) Seznam odkazů na použitou literaturu (zpravidla jej uvádíme na konci práce).
Zprostředkovaná (sekundární) citace
Je-li to možné a zdroj je pro nás dostupný, vždy citujeme původní zdroj. V seznamu literatury uveďte sekundární zdroj, který jste skutečně použili.V textu uveďte primární zdroj a formulkou „as cited in“ doplňte zdrojem sekundárním; je-li znám rok vydání primárního díla, uveďte jej.
Příklad: (Rabbitt, 1982, as cited in Lyon et al., 2014) / Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)

Návod zpracovala a spravuje Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:

Agenda a portfolio

 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
 • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

APA Style

Citování podle APA Style

APA Style představuje komplexní souhrn pravidel pro publikování odborných textů podle Americké Psychologické Asociace. Jeho součástí jsou také pravidla pro odkazování v textu a tvorbu bibligrafických citací.

Zdroje, návody, pomocníci

 • Publication manual of the American Psycholgical Association: oficiálním a velmi komplexní tištěný průvodce
 • APA Style web: rychle a jednoduše podané základní informace
 • APA Style blog: aktuální informace a příspěvky knihovníků řešící do hloubky některé specifické citační problémy
 • V každém semestru můžete navštívit vzdělávací lekci, na které si citační pravidla projdete přímo s knihovnicí.

Citování v textu

Při citování v textu podle APA Style využíváme systém autor-datum (také author-date system nebo harvardský systém). Každé citované dílo má tak v textu minimálně dva záznamy: citaci v textu a odpovídající položku v soupisu použité literatury.

Pro citaci v textu používáme zpravidla dva hlavní údaje: jméno autora a rok vydání. Tyto údaje uvádíme buď oba v kulatých závorkách, nebo jméno autora zmíníme v průběhu psaného textu a doplníme jej rokem vydání v kulaté závorce:

 • Falsely balanced news coverage can distort the public’s perception of expert consensus on an issue (Koehler, 2016).
 • Koehler (2016) noted the dangers of falsely balanced news coverage.

Podrobnější informace o tom, jak v textu citovat díla více autorů, více děl zároveň, konkrétní části díla nebo např. díla anonymní najdete v manuálu nebo na APA Style webu.


Každé dílo citované v textu musí být obsaženo v seznamu použité literatury. Každé dílo ze seznamu použité literatury musí být citováno v textu.


Seznam použité literatury

V seznamu použité literatury na konci práce seřadíme bibliografické záznamy abecedně, nečíslujeme je:

 • Bartoš, L., Buzek I. & Fialová, I. (2006). Neología en el español actual. Ostravská univerzita.
 • Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Springer.
 • Klein, P. & Kšicová, D. (2003). Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského. Masarykova univerzita.​

Tvorba bibliografické citace

Základní úvaha nad citovaným dokumentem by měla být vždy stejná. Zájímá nás kdo (autor) text napsal, kdy (datum publikování), co (název díla) a kde (nakladatel, URL, ...) bylo publikováno.


Obecná struktura záznamu: Příjmení, J. (Rok). Název. Zdroj.


Není-li některý z údajů v dokumentu dohledatelný, vynecháme jej. Struktura bibliografické citace pak může být poněkud matoucí. Jak si konkrétně počínat radí web APA Style.

Jak citovat tištěné dokumenty

Knihy (monografie) a sborníky

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. (Vydání). Vydavatel.

Příklady:

 • Bartoš, L., Buzek I., & Fialová, I. (2006) Neología en el español actual. (1st ed.). Ostravská univerzita.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.). (2007) Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. (1st ed.). Masarykova univerzita.

Vydání je nutno uvést pouze u druhého a dalšího vydání.

Příspěvek v monografii nebo ve sborníku

Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev příspěvku. In J. Příjmení (Ed.). Název: podnázev zdrojového dokumentu. (Vydání, Svazek, Rozsah stran příspěvku). Nakladatel.

Příklad:

 • Nebeská, I. (2005) Doslov. In G. T. M. Altmann. Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. (pp. 287—296). Triáda.
Článek v časopise

Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev časopisu, Ročník(Číslo), Rozsah.

Příklady:

 • Stukker, N., Sanders, T. & Verhagen A. (2008) Causality in verbs and in discourse connectives: converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies, 40(7), 1296—1322.
 • Wihoda, M. (2007) Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení. Časopis Matice moravské, 123(2), 377—410.
 • Kasatkina, N. (2007) Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos. Filosofija. Sociologija, 18(4), 1—11.
Závěrečné akademické práce

Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Název instituce).

Příklady:

 • Diplomová práce | Birckmannová, M. (1991). Německá lidová strana na Moravě na přelomu 19. a 20. století (Master‘s theses, Masarykova univerzita).
 • Disertační práce | Jůva, V. (1992). Vývoj německé muzeopedagogiky (Doctoral dissertation, Masarykova univerzita).

Jak citovat elektronické dokumenty

 • Aktualizaci online zdrojů můžeme uvést konkrétně s přesností na den (2007, December 11).
 • Povinným údajem je pro elektronické dokumenty dostupnost a přístup. Tyto údaje by měly odkazovat na ověřený zdroj (typicky URL). Má-li dokument přiděleno DOI (Digital Object Identifier), má vždy přednost. Uvádíme jej ve formátu https://doi.org/xxxx. Odkazujeme-li na dokument z databáze, můžeme místo URL uvést pouze název této databáze.
 • U často se měnících zdrojů (např. status na Facebooku) může za formulací následovat datum citování ve formátu „Retrieved November 16, 2015, from URL“.
 • Ve specifických případech se uvádí typ dokumentu [nosiče]. Jste-li na pochybách, zda tuto specifikaci uvést, uveďte ji.
Elektronické knihy (monografie) a sborníky

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. Vydavatel. Dostupnost na webu.

Příklady:

Článek v elektronickém časopise

Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(číslo), Rozsah stran. Dostupnost na webu (=DOI/URL)

Příklad:

Elektronicky zveřejněné závěrečné akademické práce

Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Název instituce). URL/název databáze

Příklad:

 • Závěrečná práce zveřejněná v Informačním systému MU | Doležel, M. (2003). Staré japonské literární památky a jejich estetika (Master‘s theses. Masarykova univerzita). https://is.muni.cz/auth/th/52330/ff_b

Webové stránky

Příjmení, J. (Rok, měsíc, den). Název: podnázev stránky. Vydavatel webové stránky. URL

Příklad:

Online video

Příjmení, J. (Rok). Název [Online video]. URL/název databáze

Příklad:

Film

Příjmení, J. (Režisér). (Rok). Název [Film]. Studio.

Příklad:

 • Mrnka, D. (Director). (2017). Milada [Film]. Loaded Vision Entertainment.
 • více příkladů (včetně televizních pořadů a seriálových epizod) na APA Style webu
České zákony citované z online zdroje

Název a označení citovaného zákona/části. (Rok). Název zdroje. URL/název databáze

Příklad:

Upozornění: tato šablona nemá oporu v Publication Manual of the American Psychological Association. Způsoby citování anglosaského práva nejsou jednoduše převoditelné na kontinentální. Jiný výklad citování české legislativy je tedy možný.


Návod zpracovala a spravuje Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
 • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

ISO 690

Citování podle ISO 690

Jedná se o normu, jejíž plný název zní ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Obvykle při citování nepracujeme přímo s normou, která je obecně obtížně dostupná. Prezenčně je k zapůjčení u Registračního a výpůjčního pultu.

Podrobná interpretace normy s názornými příklady je k dispozici na webu citace.com.

Norma ISO 690 má od listopadu 2022 novou verzi.

Pravidla a doporučení pro tuto normu zde uvedená zatím odpovídají původní verzi normy z března 2011.

Zdroje, návody, pomocníci

Pravidla pro tvorbu citací podle ČSN ISO 690

 • Základním pramenem údajů tvořících bibliografickou citaci je popisovaná jednotka (kniha, časopis), v rámci ní je primárním zdrojem titulní list.
 • Prvky citace se píší v jazyce dokumentu (kromě rozsahu) –⁠ např. 2nd ed., 2. völl., neubearb. Aufl., translation, editors apod., ale 52 s.
 • Dodržují se pravidla pravopisu pro daný jazyk –⁠ psaní velkých písmen, interpunkce, …
 • Údaje v nelatinkovém písmu získané z dokumentu se transliterují –⁠ přepis může buď nahradit originální formu, nebo se za ni v hranatých závorkách připojí [ ]
 • Pokud některý z údajů, které norma označuje za povinné, není ve zdrojovém dokumentu uveden (např. ISBN u starších knih), v citaci jej vynecháme.
Interpunkce
 • Každý jednotlivý prvek bibliografické citace musí být oddělen interpunkcí (čárka, tečka).
 • Interpunkce uvedená v normě je ilustrativní. Zvolte si jeden systém a ten používejte v celé práci.

Metody citování v textu 

Norma ČSN ISO 690 konkrétní metodu citování v textu neurčuje. Nejčastěji se používá některá z níže uvedených. Výběr konkrétní metody je vhodné konzultovat s vedoucím práce/vyučujícím předmětu.

Citování pomocí průběžných poznámek

Za každým citovaným místem v textu zapíšete číslici, která koresponduje s číselně řazenými poznámkami, uspořádanými podle pořadí jejich výskytu v textu. Číslici je možné zapsat

 • v horním indexu2
 • v kulaté nebo hranaté závorce na řádce: (3) nebo [4]

Poznámky pod čarou mohou obsahovat celý bibliografický záznam citovaného díla, ale také lze uvést pouze následující údaje oddělené čárkou: jméno autora, název díla a volitelně přesné vymezení stránek. Při odkazování na zdroj již uvedený v předchozí poznámce se buď opakuje celá citace nebo se uvede číslo dřívější poznámky s případným rozsahem stran.

 • úplná citace: VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1–2, s. 201–217. ISSN 1214-813X.
 • zkrácená citace: VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. s. 201–217.
 • opakovaná citace: VIDOVIČOVÁ, ref. 2, s. 215.

Seznam bibliografických citací (na konci práce) není povinný, ale doporučuje se. Pokud se jej rozhodnete vynechat, musí být citace v poznámkách pod čarou úplné. Záznamy se v seznamu použité literatury uspořádají abecedně, nečíslují se:

 • BLACKSMITH, A. ...
 • ...
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1—2, s. 201—217. ISSN 1214-813X.
Systém autor-datum (Harvardský systém)

Při použití této metody odkazování v textu má každé citované dílo v práci minimálně dva záznamy:

 • citaci v textu
 • odpovídající položku v soupisu použité literatury.

Pro citaci v textu používáme zpravidla dva hlavní údaje: jméno autora a rok vydání.

Tyto údaje uvádíme buď oba v kulatých závorkách, nebo jméno autora zmíníme v průběhu psaného textu a doplníme jej rokem vydání v kulaté závorce.

 • Falsely balanced news coverage can distort the public’s perception of expert consensus on an issue (Koehler, 2016).
 • Koehler (2016) noted the dangers of falsely balanced news coverage.

Podrobnější informace o tom, jak v textu citovat díla více autorů, více děl zároveň, konkrétní části díla nebo např. díla anonymní najdete na APA Style webu.


Každé dílo citované v textu musí být obsaženo v seznamu použité literatury. Každé dílo ze seznamu použité literatury musí být citováno v textu.


Citování pomocí číselných odkazů

V místě citování díla v práci uvedete do kulaté (popř. hranaté) závorky nebo v horním indexu číslo daného dokumentu v pořadí, v jakém je citován poprvé. V případě, že stejné dílo citujete v textu na několika různých místech, stále používáte stejné číslo jako u první citace.

 • ... (71) nebo [71] nebo 71

Je možné volitelně uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran, pokud je citována pouze určitá část či myšlenka.

 • ... (71 s. 15) nebo [71 s. 15] nebo 71 s. 15

V seznamu bibliografických záznamů jsou záznamy uspořádány číselně, v pořadí, v němž byly poprvé uvedeny v textu:

 1. SVOBODA, Mojmír aj. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice: zjištění stavu, potřeb a perspektivy psychologické diagnostiky v České republice. 1. vyd. Brno: MSD, 2004, 234 s. ISBN 80-86633-12-8.
 2. MAREŠ, Jiří. Psychodiagnostika podporovaná počítačem. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1992. ISBN 80-21101-21-0.

 

Tvorba bibliografické citace

Základní úvaha nad citovaným dokumentem by měla být vždy stejná. Zájímá nás kdo (autor) text napsal, kdy (datum publikování), co (název díla) a kde (nakladatel, URL, ...) bylo publikováno.

Zprostředkovaná (sekundární) citace

Je-li to možné a zdroj je pro nás dostupný, vždy citujeme původní zdroj. V případě, že citaci přejímáme (nepřímé/zprostředkované/citace citace), citace se uvádí jménem autora/autorů, ročníkem a odkazem na původní zdroj.​

 • (James, 1890, podle Hoskovec, 1992)

V seznamu literatury se uvádí pouze zdroj, ze kterého autor příspěvku čerpal (v našem příkladu pouze Hoskovec, J.). Další možností potom je uvést za bibliografickou citaci primárního dokumentu v seznamu použité literatury formulaci [NON VIDI] (= neviděno).

Jak citovat tištěné dokumenty

Knihy (monografie) a sborníky

Tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Vedlejší tvůrce. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, rozsah díla. Edice, číslo svazku. Poznámky. ISBN.

 • Vydání je povinné pouze u druhého a dalšího vydání.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • BARTOŠ, Lubomír, Ivo BUZEK a Irena FIALOVÁ. Neología en el español actual. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, 241 s. ISBN 80-7368-139-0.
 • GLADNEY, Henry M. Preserving digital information. Berlin: Springer, c2007, xxiii, 314 s. ISBN 978-3-540-37886-0.
 • KLEIN, Pavel a Danuše KŠICOVÁ. Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 164 s. ISBN 80-210-3126-3.
Příspěvek v monografii nebo ve sborníku

Tvůrce příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In: Tvůrce zdrojového dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, rozsah stran. Edice, číslo svazku. ISBN.

 • Vydání je povinné pouze u druhého a dalšího vydání.
 • In: se používá pouze u příspěvku v monografii/ve sborníku, ne u časopiseckého článku.
 • Kurzívou píšeme název zdrojového dokumentu, tedy např. sborníku, ne konkrétního příspěvku.
 • U příspěvku v monografii nebo ve sborníku je rozsah stran povinným údajem.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In: Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2006, s. 135–141. ISBN 80-7007-222-9.
Článek v časopise

Tvůrce článku. Název: podnázev článku. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového dokumentu (časopisu). Místo vydání: Nakladatel, rok, ročník, číslo, rozsah stran (s.) / rok, ročník(číslo), rozsah stran (bez s.). ISSN.

 • Norma uvádí nakladatelské údaje (místo vydání a nakladatele) jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.
 • Lokaci ve zdrojovém dokumentu (údaje o roku, ročníku, čísle a rozsahu stran) lze zapsat libovolným z dvou uvedených způsobů.
  • U prvního způsobu uvádíme zkratky pro ročník a číslo, vždy v jazyce dokumentu.
  • Vynecháme-li zkratky, odlišíme čísla typograficky: číslo svazku je označeno tučně, číslo části uvedeme v kulatých závorkách. Neuvádíme s. před rozsahem stran.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • FUTTERA, Ladislav. Karel Havlíček a korespondence. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, březen 2016, 64(1), 134–136. ISSN 0009-0468.
 • KASATKINA, Natalita. Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos. Filosofija. Sociologija. 2007, t. 18, nr. 4, s. 1–11. ISSN 0235-7186.
 • STUKKER, Ninke, Ted SANDERS a Arie VERHAGEN. Causality in verbs and in discourse connectives: converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies. July 2008, vol. 40, iss. 7, s. 1296–1322. ISSN 0378-2166.
Závěrečné akademické práce

Tvůrce. Název práce: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. (Univerzita, Fakulta, Ústav). Vedoucí práce.Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • Diplomová práce | BIRCKMANNOVÁ, Michaela. Německá lidová strana na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Brno, 1991. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Katedra československých dějin.
 • Disertační práce | JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky. Brno, 1992. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

Jak citovat elektronické dokumenty

 • Vždy v hranatých závorkách uvádíme typ nosiče – např. [online], [CD-ROM]; můžeme zdroj i blíže specifikovat, např. [online blog].
 • Údaje o aktualizaci online zdrojů můžeme uvést nejvíc konkrétně tak, jak jsou ve zdroji uvedeny, např. ©2012 nebo poslední aktualizace 3. 4. 2017.
 • Povinným údajem je pro elektronické zdroje datum citování, které uvádíme ve tvaru: [cit. RRRR-MM-DD] – např. [cit. 2017-04-12].
 • Posledním povinným údajem je pro elektronické dokumenty dostupnost a přístup. Tyto údaje se uvádí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na ověřený zdroj (typicky URL). Pokud dokument nemá pevnou adresu, můžeme naznačit cestu, např. uvedením názvu zdrojové databáze: ProQuest.
Elektronické knihy (monografie) a sborníky

Tvůrce. Název: podnázev [online]. Vydání. Vedlejší tvůrce. Místo vydání Nakladatel, rok vydání, rozsah díla [cit. RRRR-MM-DD]. Edice, číslo svazku. Poznámky. ISBN. Dostupné z: URL

 • Vydání je povinné pouze u druhého a dalšího vydání.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • KAMIŃSKA, Malgorzata Anna. A History of the Consise Oxford Dictionary [online]. Frankfurt am Main: Peter Lang AG, 2014 [cit. 2015-11-06]. Łódź Studies in Language, Vol. 34. E-ISBN 978-3-653-04370-9. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=869959&lang=cs&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_4
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [cit. 2015-11-06]. PDF, 1,79MB. ISBN: 978-80-210-6482-9. Dostupné z: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

Článek v elektronickém časopise

Tvůrce článku. Název: podnázev článku. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového dokumentu (časopisu) [online]. Místo vydání: Nakladatel, rok, ročník, číslo, rozsah stran (s.) / rok, ročník(číslo), rozsah stran (bez s.) [cit. RRRR-MM-DD]. ISSN. Dostupné z: URL

 • Norma uvádí nakladatelské údaje (místo vydání a nakladatele) jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.
 • Lokaci ve zdrojovém dokumentu (údaje o roku, ročníku, čísle a rozsahu stran) lze zapsat libovolným z dvou uvedených způsobů.
  • U prvního způsobu uvádíme zkratky pro ročník a číslo, vždy v jazyce dokumentu.
  • Vynecháme-li zkratky, odlišíme čísla typograficky: číslo svazku je označeno tučně, číslo části uvedeme v kulatých závorkách. Neuvádíme s. před rozsahem stran.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • GRAY, Ronald. But Kafka Wrote in German... The Cambridge Quarterly [online]. Oxford Unversity Press, 1/1/1977, vol. 7, iss. 3, s. 205–216 [cit. 2016-10-19]. ISSN 1471-6836. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/42965253
 • STRINGER, John A. et al. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. Elsevier, March 2005, 173(1), 40–48 [cit. 2011-04-26]. ISSN 2578-2369. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2004.11.015
Elektronicky zveřejněné závěrečné akademické práce

Tvůrce. Název práce: podnázev. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce [datum citování]. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. (Univerzita, Fakulta, Ústav). Vedoucí práce.​ Dostupnost a přístup. Poznámky.

Příklad:

 • Závěrečná práce zveřejněná v Informačním systému MU | DOLEŽEL, Michal. Staré japonské literární památky a jejich estetika. [online]. Brno, 2003 [cit. 2012-04-11] Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Sdružená uměnovědná studia. Vedoucí práce: Koshsi Hirajama. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/52330/ff_b
Webové stránky

Tvůrce stránky. Název: podnázev stránky. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového webového sídla [online]. Vydání [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: URL

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • Absolventi. Masarykova univerzita [online]. Brno: Masarykova univerzita, c1996–2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://www.muni.cz/alumni/
 • WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/
Online video

Tvůrce. Název. In: Název zdrojového webu [Typ nosiče]. Vydání [datum citování]. Dostupnost a přístup. Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit.2020-09-09]. http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs. Kanál uživatele RobinZwama.
Film

Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Tvůrce (režisér). Místo publikování: Nakladatel, datum uvedení v zemi produkce. Název edice a číslování. Dostupnost a přístup. Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • Inception [film]. Directed by Christopher NOLAN. USA: Warner Bros. Pictures, 2010.
 • Výlet [film]. Režie Alice NELLIS. Česká republika, 2002.

 

České zákony citované z online zdroje

Tvůrce. Název a označení citovaného zákona/části. In: Název zdroje. Vydání. URL/název databáze.

Příklad: 

 • ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388–⁠5419. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. 

Návod pro ISO 690 zpracovala a spravuje Mgr. Hana Holoubková. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
 • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Citační nástroje

Nástroje pro tvorbu a správu citací

Takzvané citační generátory a manažery vám mohou značně usnadnit práci. Pomohou vám při vytváření citací, s citováním v textu nebo se závěrečným seznamem použité literatury. Při jejich používání je ale třeba dbát opatrnosti – jsou to jen nástroje a nezaručují správnost.

Citační generátory

Webová aplikace, která podle zadaných údajů vytvoří citaci v požadovaném citačním stylu (např. APA nebo ISO 690).


Důležité je zvolit správný typ dokumentu – pokud se pokusíte citovat webovou stránku jako elektronickou knihu, generátor tuto chybu neodhalí a vytvořenou citaci označí za správnou.


Příklady citačních generátorů

Citační manažery

Webová nebo desktopová aplikace, která citace umí nejen vytvářet, ale také ukládat, třídit a nabízí různé další funkce.

Co umí citační manežery
 • ukládání bibliografických údajů (autor, název, datum vydání, ...) o nalezených zdrojích
 • tvorba citací se snadnou změnou citačního stylu
 • import bibliografických údajů z vyhledávačů a knihovních katalogů
 • třídění do složek, anotování a přidávání plných textů dokumentů
 • sdílení záznamů s ostatními
 • doplňky do webových prohlížečů pro rychlé uložení údajů o nalezených zdrojích
 • doplňky do textových editorů pro vkládání citací do textu práce a generování závěrečného seznamu literatury

Citačních manažerů existuje hodně, obsáhlý přehled a srovnání najdete například na Wikipedii. Podrobněji se podíváme na rošířené Citace PRO a Zotero.


Citační manažer Citace PRO

Webová aplikace dostupná v plné verzi zdarma pro studenty a zaměstnance MU (přístup pomocí jednotného přihlášení).

Vybrané funkce

 • zahrnuje ISO 690 a mnoho dalších citačních stylů
 • doplněk pro MS Word (pouze ve Windows)
 • doplňky pro prohlížeče Firefox a Chrome

Více informací

Přejít na Citace PRO

Ukázka prostředí Citace PRO

Citační manažer Zotero

Webové rozhraní i desktopová aplikace ke stažení zdarma (Mac, Windows, Linux).

Vybrané funkce

 • doplňky pro prohlížeče Mozilla, Chrome, Safari
 • doplňky pro Word, Libre Office a Google Docs
 • další doplňky (komunitní vývoj)

Více informací

Přejít na Zotero

Webové prostředí Zotero

Návod pro citační nástroje zpracovala a spravuje Mgr. Eva Jandová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
 • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info