Citování

Proč a jak citovat

Proč a jak citovat

Citujeme proto, abychom se chovali eticky. Naším cílem při citování by mělo být poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož jsme čerpali. V rámci akademického publikování tak dosahujeme návaznosti na předchozí poznání a svým následovníkům umožňujeme získat širší kontext dané problematiky.​

Obecné zásady při tvorbě citací

 • Citujte přesně, jednotně a přehledně podle zvoleného citačního stylu a metody.
 • Váháte-li, vždy se snažte uvádět údaje tak a takové, abyste usnadnili zpětné dohledání zdrojového dokumentu.
 • Používejte pouze dokumenty, se kterými jste skutečně pracovali (např. není jedno, zda ocitujete elektronickou nebo tištěnou verzi dokumentu, protože se od sebe mohou lišit).

Co nedělat

 • Zapomenout ocitovat díla, ze kterých jsme čerpali.
 • Citovat díla, ze kterých jsme nečerpali.
 • Citovat nepřesně a/nebo neúplně.
 • Převzít původní text a pouze jej stylisticky upravit.

Návod zpracovala a spravuje Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
Základní pojmy

Základní pojmy

Obecně známá informace / všeobecně známá fakta Nezpochybnitelné, snadno ověřitelné informace. Nemusíme je citovat, pokud nepřebíráme doslovně celý text ze slovníku nebo encyklopedie.
Parafráze Pokud pouze stylisticky upravíme/vlastními slovy převyprávíme cizí myšlenku, stále musíme uvést její zdroj = citovat.
Citát (quotation) Doslovné převzetí cizího textu v rámci vlastního dokumentu. Bývá vhodné jej graficky označit (typicky uvozovkami, kurzívou nebo odsazením odstavce). Doplňujeme jej odkazem na zdroj = citací.
Citace (citation) Zkrácená identifikace pramene, ze kterého námi uvedený text (citát, parafráze) pochází. Uvádíme ji přímo v textu prostřednictvím vhodné metody (poznámka pod čarou; systém autor-datum). Spojujeme tak citovaný text/myšlenku s jejím zdrojem (tedy s bibliografickým záznamem v seznamu bibliografických citací).
Metoda citování Způsob odkazování v textu. Často používané jsou poznámky pod čarou nebo Harvardský systém (metoda autor-datum).
Bibliografická citace (bibliographic reference) Systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. Používáme konkrétní citační normu/citační styl (ISO 690; APA Style).
Seznam bibliografických citací (list of bibliographic references) Seznam odkazů na použitou literaturu (zpravidla jej uvádíme na konci práce).
Zprostředkovaná (sekundární) citace
Je-li to možné a zdroj je pro nás dostupný, vždy citujeme původní zdroj. V seznamu literatury uveďte sekundární zdroj, který jste skutečně použili.V textu uveďte primární zdroj a formulkou „as cited in“ doplňte zdrojem sekundárním; je-li znám rok vydání primárního díla, uveďte jej.
Příklad: (Rabbitt, 1982, as cited in Lyon et al., 2014) / Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)

Návod zpracovala a spravuje Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:

Agenda

 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
APA Style

Citování podle APA Style

APA Style představuje komplexní souhrn pravidel pro publikování odborných textů podle Americké Psychologické Asociace. Jeho součástí jsou také pravidla pro odkazování v textu a tvorbu bibligrafických citací.

Zdroje, návody, pomocníci

 • Publication manual of the American Psycholgical Association: oficiálním a velmi komplexní tištěný průvodce
 • APA Style web: rychle a jednoduše podané základní informace
 • APA Style blog: aktuální informace a příspěvky knihovníků řešící do hloubky některé specifické citační problémy
 • V každém semestru můžete navštívit vzdělávací lekci, na které si citační pravidla projdete přímo s knihovnicí.

Citování v textu

Při citování v textu podle APA Style využíváme systém autor-datum (také author-date system nebo harvardský systém). Každé citované dílo má tak v textu minimálně dva záznamy: citaci v textu a odpovídající položku v soupisu použité literatury.

Pro citaci v textu používáme zpravidla dva hlavní údaje: jméno autora a rok vydání. Tyto údaje uvádíme buď oba v kulatých závorkách, nebo jméno autora zmíníme v průběhu psaného textu a doplníme jej rokem vydání v kulaté závorce:

 • Falsely balanced news coverage can distort the public’s perception of expert consensus on an issue (Koehler, 2016).
 • Koehler (2016) noted the dangers of falsely balanced news coverage.

Podrobnější informace o tom, jak v textu citovat díla více autorů, více děl zároveň, konkrétní části díla nebo např. díla anonymní najdete v manuálu nebo na APA Style webu.


Každé dílo citované v textu musí být obsaženo v seznamu použité literatury. Každé dílo ze seznamu použité literatury musí být citováno v textu.


Seznam použité literatury

V seznamu použité literatury na konci práce seřadíme bibliografické záznamy abecedně, nečíslujeme je:

 • Bartoš, L., Buzek I. & Fialová, I. (2006). Neología en el español actual. Ostravská univerzita.
 • Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Springer.
 • Klein, P. & Kšicová, D. (2003). Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského. Masarykova univerzita.​

Tvorba bibliografické citace

Základní úvaha nad citovaným dokumentem by měla být vždy stejná. Zájímá nás kdo (autor) text napsal, kdy (datum publikování), co (název díla) a kde (nakladatel, URL, ...) bylo publikováno.


Obecná struktura záznamu: Příjmení, J. (Rok). Název. Zdroj.


Není-li některý z údajů v dokumentu dohledatelný, vynecháme jej. Struktura bibliografické citace pak může být poněkud matoucí. Jak si konkrétně počínat radí web APA Style.

Jak citovat tištěné dokumenty

Knihy (monografie) a sborníky

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. (Vydání). Vydavatel.

Příklady:

 • Bartoš, L., Buzek I., & Fialová, I. (2006) Neología en el español actual. (1st ed.). Ostravská univerzita.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.). (2007) Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. (1st ed.). Masarykova univerzita.

Vydání je nutno uvést pouze u druhého a dalšího vydání.

Příspěvek v monografii nebo ve sborníku

Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev příspěvku. In J. Příjmení (Ed.). Název: podnázev zdrojového dokumentu. (Vydání, Svazek, Rozsah stran příspěvku). Nakladatel.

Příklad:

 • Nebeská, I. (2005) Doslov. In G. T. M. Altmann. Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. (pp. 287—296). Triáda.
Článek v časopise

Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev časopisu, Ročník(Číslo), Rozsah.

Příklady:

 • Stukker, N., Sanders, T. & Verhagen A. (2008) Causality in verbs and in discourse connectives: converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies, 40(7), 1296—1322.
 • Wihoda, M. (2007) Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení. Časopis Matice moravské, 123(2), 377—410.
 • Kasatkina, N. (2007) Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos. Filosofija. Sociologija, 18(4), 1—11.
Závěrečné akademické práce

Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Název instituce).

Příklady:

 • Diplomová práce | Birckmannová, M. (1991). Německá lidová strana na Moravě na přelomu 19. a 20. století (Master‘s theses, Masarykova univerzita).
 • Disertační práce | Jůva, V. (1992). Vývoj německé muzeopedagogiky (Doctoral dissertation, Masarykova univerzita).

Jak citovat elektronické dokumenty

 • Aktualizaci online zdrojů můžeme uvést konkrétně s přesností na den (2007, December 11).
 • Povinným údajem je pro elektronické dokumenty dostupnost a přístup. Tyto údaje by měly odkazovat na ověřený zdroj (typicky URL). Má-li dokument přiděleno DOI (Digital Object Identifier), má vždy přednost. Uvádíme jej ve formátu https://doi.org/xxxx. Odkazujeme-li na dokument z databáze, můžeme místo URL uvést pouze název této databáze.
 • U často se měnících zdrojů (např. status na Facebooku) může za formulací následovat datum citování ve formátu „Retrieved November 16, 2015, from URL“.
 • Ve specifických případech se uvádí typ dokumentu [nosiče]. Jste-li na pochybách, zda tuto specifikaci uvést, uveďte ji.
Elektronické knihy (monografie) a sborníky

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. Vydavatel. Dostupnost na webu.

Příklady:

Článek v elektronickém časopise

Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(číslo), Rozsah stran. Dostupnost na webu (=DOI/URL)

Příklad:

Elektronicky zveřejněné závěrečné akademické práce

Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Název instituce). URL/název databáze

Příklad:

 • Závěrečná práce zveřejněná v Informačním systému MU | Doležel, M. (2003). Staré japonské literární památky a jejich estetika (Master‘s theses. Masarykova univerzita). https://is.muni.cz/auth/th/52330/ff_b

Webové stránky

Příjmení, J. (Rok, měsíc, den). Název: podnázev stránky. Vydavatel webové stránky. URL

Příklad:

Online video

Příjmení, J. (Rok). Název [Online video]. URL/název databáze

Příklad:

Film

Příjmení, J. (Režisér). (Rok). Název [Film]. Studio.

Příklad:

 • Mrnka, D. (Director). (2017). Milada [Film]. Loaded Vision Entertainment.
 • více příkladů (včetně televizních pořadů a seriálových epizod) na APA Style webu
České zákony citované z online zdroje

Název a označení citovaného zákona/části. (Rok). Název zdroje. URL/název databáze

Příklad:

Upozornění: tato šablona nemá oporu v Publication Manual of the American Psychological Association. Způsoby citování anglosaského práva nejsou jednoduše převoditelné na kontinentální. Jiný výklad citování české legislativy je tedy možný.


Návod zpracovala a spravuje Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
ISO 690

Citování podle ISO 690

Jedná se o normu, jejíž plný název zní ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Obvykle při citování nepracujeme přímo s normou, která je obecně obtížně dostupná.

Zdroje, návody, pomocníci

Pravidla pro tvorbu citací podle ČSN ISO 690

 • Základním pramenem údajů tvořících bibliografickou citaci je popisovaná jednotka (kniha, časopis), v rámci ní je primárním zdrojem titulní list.
 • Prvky citace se píší v jazyce dokumentu (kromě rozsahu) –⁠ např. 2nd ed., 2. völl., neubearb. Aufl., translation, editors apod., ale 52 s.
 • Dodržují se pravidla pravopisu pro daný jazyk –⁠ psaní velkých písmen, interpunkce, …
 • Údaje v nelatinkovém písmu získané z dokumentu se transliterují –⁠ přepis může buď nahradit originální formu, nebo se za ni v hranatých závorkách připojí [ ]
 • Pokud některý z údajů, které norma označuje za povinné, není ve zdrojovém dokumentu uveden (např. ISBN u starších knih), v citaci jej vynecháme.
Interpunkce
 • Každý jednotlivý prvek bibliografické citace musí být oddělen interpunkcí (čárka, tečka).
 • Interpunkce uvedená v normě je ilustrativní. Zvolte si jeden systém a ten používejte v celé práci.

Metody citování v textu 

Norma ČSN ISO 690 konkrétní metodu citování v textu neurčuje. Nejčastěji se používá některá z níže uvedených. Výběr konkrétní metody je vhodné konzultovat s vedoucím práce/vyučujícím předmětu.

Citování pomocí průběžných poznámek

Za každým citovaným místem v textu zapíšete číslici, která koresponduje s číselně řazenými poznámkami, uspořádanými podle pořadí jejich výskytu v textu. Číslici je možné zapsat

 • v horním indexu2
 • v kulaté nebo hranaté závorce na řádce: (3) nebo [4]

Poznámky pod čarou mohou obsahovat celý bibliografický záznam citovaného díla, ale také lze uvést pouze následující údaje oddělené čárkou: jméno autora, název díla a volitelně přesné vymezení stránek. Při odkazování na zdroj již uvedený v předchozí poznámce se buď opakuje celá citace nebo se uvede číslo dřívější poznámky s případným rozsahem stran.

 • úplná citace: VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1–2, s. 201–217. ISSN 1214-813X.
 • zkrácená citace: VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. s. 201–217.
 • opakovaná citace: VIDOVIČOVÁ, ref. 2, s. 215.

Seznam bibliografických citací (na konci práce) není povinný, ale doporučuje se. Pokud se jej rozhodnete vynechat, musí být citace v poznámkách pod čarou úplné. Záznamy se v seznamu použité literatury uspořádají abecedně, nečíslují se:

 • BLACKSMITH, A. ...
 • ...
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1—2, s. 201—217. ISSN 1214-813X.
Systém autor-datum (Harvardský systém)

Při použití této metody odkazování v textu má každé citované dílo v práci minimálně dva záznamy:

 • citaci v textu
 • odpovídající položku v soupisu použité literatury.

Pro citaci v textu používáme zpravidla dva hlavní údaje: jméno autora a rok vydání.

Tyto údaje uvádíme buď oba v kulatých závorkách, nebo jméno autora zmíníme v průběhu psaného textu a doplníme jej rokem vydání v kulaté závorce.

 • Falsely balanced news coverage can distort the public’s perception of expert consensus on an issue (Koehler, 2016).
 • Koehler (2016) noted the dangers of falsely balanced news coverage.

Podrobnější informace o tom, jak v textu citovat díla více autorů, více děl zároveň, konkrétní části díla nebo např. díla anonymní najdete na APA Style webu.


Každé dílo citované v textu musí být obsaženo v seznamu použité literatury. Každé dílo ze seznamu použité literatury musí být citováno v textu.


Citování pomocí číselných odkazů

V místě citování díla v práci uvedete do kulaté (popř. hranaté) závorky nebo v horním indexu číslo daného dokumentu v pořadí, v jakém je citován poprvé. V případě, že stejné dílo citujete v textu na několika různých místech, stále používáte stejné číslo jako u první citace.

 • ... (71) nebo [71] nebo 71

Je možné volitelně uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran, pokud je citována pouze určitá část či myšlenka.

 • ... (71 s. 15) nebo [71 s. 15] nebo 71 s. 15

V seznamu bibliografických záznamů jsou záznamy uspořádány číselně, v pořadí, v němž byly poprvé uvedeny v textu:

 1. SVOBODA, Mojmír aj. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice: zjištění stavu, potřeb a perspektivy psychologické diagnostiky v České republice. 1. vyd. Brno: MSD, 2004, 234 s. ISBN 80-86633-12-8.
 2. MAREŠ, Jiří. Psychodiagnostika podporovaná počítačem. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1992. ISBN 80-21101-21-0.

 

Tvorba bibliografické citace

Základní úvaha nad citovaným dokumentem by měla být vždy stejná. Zájímá nás kdo (autor) text napsal, kdy (datum publikování), co (název díla) a kde (nakladatel, URL, ...) bylo publikováno.

Zprostředkovaná (sekundární) citace

Je-li to možné a zdroj je pro nás dostupný, vždy citujeme původní zdroj. V případě, že citaci přejímáme (nepřímé/zprostředkované/citace citace), citace se uvádí jménem autora/autorů, ročníkem a odkazem na původní zdroj.​

 • (James, 1890, podle Hoskovec, 1992)

V seznamu literatury se uvádí pouze zdroj, ze kterého autor příspěvku čerpal (v našem příkladu pouze Hoskovec, J.). Další možností potom je uvést za bibliografickou citaci primárního dokumentu v seznamu použité literatury formulaci [NON VIDI] (= neviděno).

Jak citovat tištěné dokumenty

Knihy (monografie) a sborníky

Tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Vedlejší tvůrce. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, rozsah díla. Edice, číslo svazku. Poznámky. ISBN.

 • Vydání je povinné pouze u druhého a dalšího vydání.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • BARTOŠ, Lubomír, Ivo BUZEK a Irena FIALOVÁ. Neología en el español actual. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, 241 s. ISBN 80-7368-139-0.
 • GLADNEY, Henry M. Preserving digital information. Berlin: Springer, c2007, xxiii, 314 s. ISBN 978-3-540-37886-0.
 • KLEIN, Pavel a Danuše KŠICOVÁ. Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 164 s. ISBN 80-210-3126-3.
Příspěvek v monografii nebo ve sborníku

Tvůrce příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In: Tvůrce zdrojového dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, rozsah stran. Edice, číslo svazku. ISBN.

 • Vydání je povinné pouze u druhého a dalšího vydání.
 • In: se používá pouze u příspěvku v monografii/ve sborníku, ne u časopiseckého článku.
 • Kurzívou píšeme název zdrojového dokumentu, tedy např. sborníku, ne konkrétního příspěvku.
 • U příspěvku v monografii nebo ve sborníku je rozsah stran povinným údajem.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In: Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2006, s. 135–141. ISBN 80-7007-222-9.
Článek v časopise

Tvůrce článku. Název: podnázev článku. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového dokumentu (časopisu). Místo vydání: Nakladatel, rok, ročník, číslo, rozsah stran (s.) / rok, ročník(číslo), rozsah stran (bez s.). ISSN.

 • Norma uvádí nakladatelské údaje (místo vydání a nakladatele) jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.
 • Lokaci ve zdrojovém dokumentu (údaje o roku, ročníku, čísle a rozsahu stran) lze zapsat libovolným z dvou uvedených způsobů.
  • U prvního způsobu uvádíme zkratky pro ročník a číslo, vždy v jazyce dokumentu.
  • Vynecháme-li zkratky, odlišíme čísla typograficky: číslo svazku je označeno tučně, číslo části uvedeme v kulatých závorkách. Neuvádíme s. před rozsahem stran.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • FUTTERA, Ladislav. Karel Havlíček a korespondence. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, březen 2016, 64(1), 134–136. ISSN 0009-0468.
 • KASATKINA, Natalita. Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos. Filosofija. Sociologija. 2007, t. 18, nr. 4, s. 1–11. ISSN 0235-7186.
 • STUKKER, Ninke, Ted SANDERS a Arie VERHAGEN. Causality in verbs and in discourse connectives: converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies. July 2008, vol. 40, iss. 7, s. 1296–1322. ISSN 0378-2166.
Závěrečné akademické práce

Tvůrce. Název práce: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. (Univerzita, Fakulta, Ústav). Vedoucí práce.Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • Diplomová práce | BIRCKMANNOVÁ, Michaela. Německá lidová strana na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Brno, 1991. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Katedra československých dějin.
 • Disertační práce | JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky. Brno, 1992. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

Jak citovat elektronické dokumenty

 • Vždy v hranatých závorkách uvádíme typ nosiče – např. [online], [CD-ROM]; můžeme zdroj i blíže specifikovat, např. [online blog].
 • Údaje o aktualizaci online zdrojů můžeme uvést nejvíc konkrétně tak, jak jsou ve zdroji uvedeny, např. ©2012 nebo poslední aktualizace 3. 4. 2017.
 • Povinným údajem je pro elektronické zdroje datum citování, které uvádíme ve tvaru: [cit. RRRR-MM-DD] – např. [cit. 2017-04-12].
 • Posledním povinným údajem je pro elektronické dokumenty dostupnost a přístup. Tyto údaje se uvádí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na ověřený zdroj (typicky URL). Pokud dokument nemá pevnou adresu, můžeme naznačit cestu, např. uvedením názvu zdrojové databáze: ProQuest.
Elektronické knihy (monografie) a sborníky

Tvůrce. Název: podnázev [online]. Vydání. Vedlejší tvůrce. Místo vydání Nakladatel, rok vydání, rozsah díla [cit. RRRR-MM-DD]. Edice, číslo svazku. Poznámky. ISBN. Dostupné z: URL

 • Vydání je povinné pouze u druhého a dalšího vydání.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklady:

 • KAMIŃSKA, Malgorzata Anna. A History of the Consise Oxford Dictionary [online]. Frankfurt am Main: Peter Lang AG, 2014 [cit. 2015-11-06]. Łódź Studies in Language, Vol. 34. E-ISBN 978-3-653-04370-9. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=869959&lang=cs&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_4
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [cit. 2015-11-06]. PDF, 1,79MB. ISBN: 978-80-210-6482-9. Dostupné z: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

Článek v elektronickém časopise

Tvůrce článku. Název: podnázev článku. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového dokumentu (časopisu) [online]. Místo vydání: Nakladatel, rok, ročník, číslo, rozsah stran (s.) / rok, ročník(číslo), rozsah stran (bez s.) [cit. RRRR-MM-DD]. ISSN. Dostupné z: URL

 • Norma uvádí nakladatelské údaje (místo vydání a nakladatele) jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.
 • Lokaci ve zdrojovém dokumentu (údaje o roku, ročníku, čísle a rozsahu stran) lze zapsat libovolným z dvou uvedených způsobů.
  • U prvního způsobu uvádíme zkratky pro ročník a číslo, vždy v jazyce dokumentu.
  • Vynecháme-li zkratky, odlišíme čísla typograficky: číslo svazku je označeno tučně, číslo části uvedeme v kulatých závorkách. Neuvádíme s. před rozsahem stran.
 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • GRAY, Ronald. But Kafka Wrote in German... The Cambridge Quarterly [online]. Oxford Unversity Press, 1/1/1977, vol. 7, iss. 3, s. 205–216 [cit. 2016-10-19]. ISSN 1471-6836. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/42965253
 • STRINGER, John A. et al. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. Elsevier, March 2005, 173(1), 40–48 [cit. 2011-04-26]. ISSN 2578-2369. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2004.11.015
Elektronicky zveřejněné závěrečné akademické práce

Tvůrce. Název práce: podnázev. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce [datum citování]. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. (Univerzita, Fakulta, Ústav). Vedoucí práce.​ Dostupnost a přístup. Poznámky.

Příklad:

 • Závěrečná práce zveřejněná v Informačním systému MU | DOLEŽEL, Michal. Staré japonské literární památky a jejich estetika. [online]. Brno, 2003 [cit. 2012-04-11] Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Sdružená uměnovědná studia. Vedoucí práce: Koshsi Hirajama. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/52330/ff_b
Webové stránky

Tvůrce stránky. Název: podnázev stránky. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového webového sídla [online]. Vydání [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: URL

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • Absolventi. Masarykova univerzita [online]. Brno: Masarykova univerzita, c1996–2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://www.muni.cz/alumni/
 • WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/
Online video

Tvůrce. Název. In: Název zdrojového webu [Typ nosiče]. Vydání [datum citování]. Dostupnost a přístup. Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit.2020-09-09]. http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs. Kanál uživatele RobinZwama.
Film

Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Tvůrce (režisér). Místo publikování: Nakladatel, datum uvedení v zemi produkce. Název edice a číslování. Dostupnost a přístup. Poznámky.

 • Nepovinné údaje jsou označeny modře.

Příklad:

 • Inception [film]. Directed by Christopher NOLAN. USA: Warner Bros. Pictures, 2010.
 • Výlet [film]. Režie Alice NELLIS. Česká republika, 2002.

 

České zákony citované z online zdroje

Tvůrce. Název a označení citovaného zákona/části. In: Název zdroje. Vydání. URL/název databáze.

Příklad: 

 • ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388–⁠5419. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. 

Návod pro ISO 690 zpracovala a spravuje Mgr. Hana Holoubková. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší
Citační nástroje

Nástroje pro tvorbu a správu citací

Takzvané citační generátory a manažery vám mohou značně usnadnit práci. Pomohou vám při vytváření citací, s citováním v textu nebo se závěrečným seznamem použité literatury. Při jejich používání je ale třeba dbát opatrnosti – jsou to jen nástroje a nezaručují správnost.

Citační generátory

Webová aplikace, která podle zadaných údajů vytvoří citaci v požadovaném citačním stylu (např. APA nebo ISO 690).


Důležité je zvolit správný typ dokumentu – pokud se pokusíte citovat webovou stránku jako elektronickou knihu, generátor tuto chybu neodhalí a vytvořenou citaci označí za správnou.


Příklady citačních generátorů

Citační manažery

Webová nebo desktopová aplikace, která citace umí nejen vytvářet, ale také ukládat, třídit a nabízí různé další funkce.

Co umí citační manežery
 • ukládání bibliografických údajů (autor, název, datum vydání, ...) o nalezených zdrojích
 • tvorba citací se snadnou změnou citačního stylu
 • import bibliografických údajů z vyhledávačů a knihovních katalogů
 • třídění do složek, anotování a přidávání plných textů dokumentů
 • sdílení záznamů s ostatními
 • doplňky do webových prohlížečů pro rychlé uložení údajů o nalezených zdrojích
 • doplňky do textových editorů pro vkládání citací do textu práce a generování závěrečného seznamu literatury

Citačních manažerů existuje hodně, obsáhlý přehled a srovnání najdete například na Wikipedii. Podrobněji se podíváme na rošířené Citace PRO a Zotero.


Citační manažer Citace PRO

Webová aplikace dostupná v plné verzi zdarma pro studenty a zaměstnance MU (přístup pomocí jednotného přihlášení).

Vybrané funkce

 • zahrnuje ISO 690 a mnoho dalších citačních stylů
 • doplněk pro MS Word (pouze ve Windows)
 • doplňky pro prohlížeče Firefox a Chrome

Více informací

Přejít na Citace PRO

Ukázka prostředí Citace PRO

Citační manažer Zotero

Webové rozhraní i desktopová aplikace ke stažení zdarma (Mac, Windows, Linux).

Vybrané funkce

 • doplňky pro prohlížeče Mozilla, Chrome, Safari
 • doplňky pro Word, Libre Office a Google Docs
 • další doplňky (komunitní vývoj)

Více informací

Přejít na Zotero

Webové prostředí Zotero

Návod pro citační nástroje zpracovala a spravuje Mgr. Eva Jandová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info