Doporučené zdroje pro romanistiku

Knihy

Knihy

Většina uvedených publikací je dostupná v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Úvod do studia románských jazyků

Růžena Ostrá a Eva Spitzová

OSTRÁ, Růžena, SPITZOVÁ, Eva. Úvod do studia románských jazyků. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1258-7. 

Kniha provází od obecného pojmu jazyk k románským jazyků a jejich historickému vývoji. Věnuje se také každému jednomu druhu románského jazyka individuálně. 

Zobrazit v katalogu

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů 

Petr Čermák

ČERMÁK, Petr. Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2872-1. 

Monografie zkoumá využitelnost paralelních korpusů (konkrétně InterCorp), pro srovnávací analýzu románských jazyků a češtiny. Hlavním zájmem jsou čtyři vybraná témata, která reprezentují odlišné jevy románských jazyků, ty jsou poté srovnávány ze systémového hlediska s českými protějšky.

Zobrazit v katalogu

Études de linguistique théorique et romane

Samuel Bidaud

​BIDAUD, Samuel. Études de linguistique théorique et romane. Reims: EPURE, Editions et presses universitaires de Reims, 2016, 213 s. ISBN 978-2-37496-007-4.

Šest studií z oblastí romanistiky a kognitivní lingvistiky.

Zobrazit v katalogu

Manuale di linguistica e filologia romanza

Lorenzo Renzi a Alvise Andreose

​RENZI, Lorenzo a Alvise ANDREOSE. Manuale di linguistica e filologia romanza. Bologna: Mulino, 2009. ISBN 978-88-15-13344-1.

Referenční příručka zabývající se historií i současnou podobou románských jazyků.

Zobrazit v katalogu

Manual de lingüistica románica

José Enrique Gargallo Gil a Maria Reina Bastardas

​GARGALLO GIL, José Enrique a Maria Reina BASTARDAS. Manual de lingüistica románica. Barcelona: Ariel, 2007. ISBN 978-84-344-8268-5.

Přehled studia románských jazyků se zaměřením na španělské publikum.

Zobrazit v katalogu

Breve historia de la lingüística románica

Dan Munteanu

​MUNTEANU, Dan. Breve historia de la lingüística románica. Madrid: Arco/Libros, 2005. ISBN 84-7635-591-2.

Stručné dějiny románské lingvistiky jsou určeny široké veřejnosti i odborným zájemcům. Kniha se zabývá tématy jako jsou rozdíly mezi lingvistikou a filologií, historií a klasifikací románských jazyků a různými lingvistickými přístupy.

Zobrazit v katalogu

Úvod do fonetiky románských jazyků 

Jaroslava Pačesová

PAČESOVÁ, Jaroslava. Úvod do fonetiky románských jazyků.  2. vyd.. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

Kniha představuje úvod do fonetiky, její dějiny a i tvorbu řeči. Je zde podrobně popsána zvuková struktura všech románských jazyků. 

Zobrazit v digitální knihovně NK

Úvod do srovnávacího studia románských jazyků

Jan Šabršula

ŠABRŠULA, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. ISBN. Učební texty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-407-9. 

O původu a vývoji románských jazyků se zaměřením na poučení o jednotlivých románských jazycích. 

Kniha je dostupná v digitální podobě, po přihlášení knihovním účtem MU. Podrobný návod pro přístup do digitální knihovny tzv. děl nedostupných na trhu.

Zobrazit v digitální knihovně NK

Spisovné románské jazyky v současné době 

Jan Šabršula

ŠABRŠULA, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. ISBN. Učební texty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-407-9. 

Obsahem knihy je mluvnice, tedy pravidla, kterými se řídí stavba vět a slov v románských jazycích.

Kniha je dostupná v digitální podobě, po přihlášení knihovním účtem MU. Podrobný návod pro přístup do digitální knihovny tzv. děl nedostupných na trhu.

Online zdroje

Online zdroje

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

Zpřístupňuje plné texty odborných časopisů a sborníků vycházejících na FF MU, včetně Études Romanes de Brno.

Digitální knihovna Akademie věd ČR 

Digitální knihovna poskytuje náhled starých vydání periodik jako jsou například Listy filologické, Časopis pro moderní filologii nebo Sborník filologický.

Encyclopedia Britannica: Romance languages  

Článek rozděluje románské jazyky na hlavní (národní jazyky) a na jazyky jimiž se mluví v menších oblastech. Popisuje vznik románských jazyků a jejich rozšíření do různých zemí a následně kontinentů. Součástí článku jsou mapy znázorňující rozsah románských jazyků.

Indo-European Etymological Dictionaries Online

Soubor etymologických slovníků indoevropských jazyků a jazykových větví. Umožňuje samostatné vyhledávání v jednotlivých slovnících. Součástí je například Etymological Dictionary of Proto-Celtic.

Rozcestník slovníků a jazyků

Přehledný rozcestník s odkazy na slovníky či dialekty, ve většině případů odkazuje na zahraniční zdroje. Seznam jazyků je řazen podle abecedy.


Francouzština

Cairn.info Bouquet Général

Obsáhlý frankofonní zdroj obsahuje plné texty humanitních časopisůch a e-knih francouzských, belgických a švýcarských nakladatelů.

Gallica – francouzská digitální knihovna

Digitální knihovna s bohatou databází literatury. Přehledné rozdělení kategorií ve kterých lze najít dětskou francouzskou literaturu, historické noviny, knihy o filosofii a francouzské historii. Jako zajímavosti si lze prohlédnout i staré notové papíry, mapy nebo přehrát videa a zvukové nahrávky.

Frantext 

Francouzská databáze, která obsahuje přes 3 500 textů francouzské literatury z 9. až 20. století. FranText obsahuje mimo jiné i velkou část moderních a současných textů.


Portugalština

Museu da Língua Portuguesa

Bibliografie článků a textů knihovny Muzea portugalského jazyka. Články se týkají například: analýzy řeči, analýzy textu nebo koncepce výuky portugalského jazyka.

Biblioteca Nacional de Portugal

Katalog národní knihovny je výborným informačním zdrojem o knižní i časopisecké produkci vycházející v dané zemi. Portugalská národní k knihovna rovněž provozuje digitální knihovnu Biblioteca Nacional Digital.


Španělština

Biblioteca nacional de Espana

Databáze digitální Národní španělské knihovny je hlavním informačním a dokumentárním centrem španělské a iberoamerické písemné, grafické a audiovizuální kultury. V sekci Las Colecciones si lze prohlédnout archiv knihovny, fotografie, muzeografickou kolekci a mnoho dalšího.


Katalánština

Biblioteca de Catalunya

Web katalánské národní knihovny nabízí přístup k řadě významných informačních zdrojů. Kromě knihovního katalogu je to Bibliografia Catalana, databáze katalánských novin a časopisů Premsa Catalana digitalitzada a další unikátní digitalizované sbírky.


Italština

Biblioteca Nazionale Marciana

Národní digitální knihovna Itálie. Její databáze obsahuje digitalizované zdroje týkající se různých ručně psaných a tištěných materiálů. Seznamy digitalizovaných objektů jsou k zobrazení online. 

Časopisy

Časopisy

Études romanes de Brno

Études romanes de Brno. Brno: Masaryk University, 1965-. ISSN 1803-7399.

Časopis vydávaný Ústavem románských jazyků a literatur (FF MU), věnuje se románské lingvistice, románským jazykům při kontaktu s jinými jazyky, historii románských literatur a dalším tématům.

Romanica Olomucensia

Romanica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008-. ISSN 1803-4136.

Časopis Palackého univerzity FF. Zveřejňuje původní výzkumy, které pomáhají pochopení v lingvistice, literatuře, překladu a kultuře románských zemí. Obsahuje také recenze z knih těchto oborů.

Časopis pro moderní filologii

Časopis pro moderní filologii. Praha: FF UK, 1911-. ISSN 2336-6591.

Časopis vydávaný FF Univerzity Karlovy. Hlavním předmětem jsou výzkumy západních jazyků, zejména francouzština, italština, španělština, portugalština a angličtina, v porovnání s češtinou.

Linguistica Pragensia

Linguistica Pragensia. Praha: FF UK, 1991-. ISSN 0862-8432.

Nástupce původního časopisu Philologica Pragensia vydávaný dvakrát ročně. Důraz kladen na germánské a románské jazyky a jejich fonologii, morfologii, syntax a slovotvorbu. Články také zaměřené na sociolingvistické, psycholingvistické a jiné studie.

Studia Romanistica

Studia Romanistica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1995-. ISSN 1803-6406.

Mezinárodní časopis Ostravské univerzity, vydávaný dvakrát ročně. Vydává dosud nepublikované studie o lingvistice, překladu, literatuře a kultuře románských zemí. Zaměřený zejména na francouzský, italský a španělský jazyk.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem románských jazyků a literatur. Zpracovala jej Lucie Opálková v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší
  • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info