Doporučené zdroje pro slavistiku

Knihy

Knihy

Téměř všechny uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky

Radoslav Večerka

VEČERKA, Radoslav. Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6265-8. 

Kniha obsahuje životopisné medailonky českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově i dalších osobností, které v těchto oborech působily. Hesla zahrnují stručnou charakteristiku vědecké aktivity těchto osobností a bibliografické položky o každém z nich

Zobrazit v katalogu

Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích

Radoslav Večerka

VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 111 s. ISBN 80-210-3953-1. 

Učebnice pro studenty filozofické fakulty. 

Zobrazit v katalogu

Základy slovanské filologie a staroslověnštiny

Radoslav Večerka

VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, fakulta filozofická, 2002, 112 s. ISBN 80-210-2961-7. 

Učebnice pro studenty filozofické fakulty. 

Zobrazit v katalogu

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

Ivo Pospíšil

POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha: Libri, 2011, 680 s. ISBN 80-7277-068-3.

Slovník obsahující nejvýznamnější prozaiky, básníky, dramatiky, esejisty a literární vědce ukrajinské, běloruské, ruské, ale i neruské národnosti. Publikace zahrnuje i rejstříky autorů podle národních literatur.

Není v katalogu

Slovakistické reflexe

Ivo Pospíšil

POSPÍŠIL, Ivo. Slovakistické reflexe. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. 319 s. ISBN 978-80-906798-1-8.

Publikace se zabývá slovakistikou s přesahy do okolních zemí a Evropy, nejvíce ovšem zaznívá slovensko-brněnský dialog.

Zobrazit v katalogu

Klíčové problémy současné slavistiky: kolektivní monografie

Ivo Pospíšil a spol.

POSPÍŠIL, Ivo, ZELENKA, Miloš a Lenka PAUČOVÁ, ed.: Klíčové problémy současné slavistiky: kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2017,  222 s. ISBN 978-80-906798-3-2. 

Jedná se o kolektivní monografii českých i cizojazyčných autorů.

Zobrazit v katalogu

Slovanské literatury ve střední Evropě

Slavomír Wollman a Miloš Zelenka

WOLLMAN, Slavomír a Miloš ZELENKA, ed. Slovanské literatury ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 235 s. ISBN 978-80-210-6127-9.

Literárně-vědecká publikace mapuje vztahy jednotlivých evropských literatur v kontextu slavistiky. 

Zobrazit v katalogu

Slavistika dnes: kolektivní monografie

Ivo Pospíšil

POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika dnes: kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 281 s. ISBN 978-80-210-4545-3. 

Sborník prací ze současné slavistiky. 

Zobrazit v katalogu

Jazyky v komparaci. 1, nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu

Radoslav Večera

VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci. 1, nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 253 s. ISBN 978-80-7106-575-3. 

Publikace mapuje slavistiku jako mimoevropský fenomén, vývoj paleoslovenististiky a počáteční vývoj slovanské filologie.

Zobrazit v katalogu

Jazyky v komparaci. 2, charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu

Radoslav Večerka

VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci. 2, charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2009, 145 s. ISBN 978-80-85494-87-7.  

2. díl série Jazyky v komparaci publikace mapuje západoslovanské, jihoslovanské, východoslovanské a další jazyky. 

Zobrazit v katalogu

Střední Evropa a Slované: (problémy a osobnosti)

Ivo Pospíšil

POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované: (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006, 246 s. ISBN 80-210-4174-9. 

Soubor volně zřetězených studií na téma Střední Evropa a Slované.  

Online zdroje

Online zdroje

Digitální knihovny a databáze

Česká digitální knihovna 

Portál českých digitálních knihoven.

Central and Eastern European Online Library 

Plnotextová databáze nabízí široký tematický záběr zdrojů střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Kdo je kdo v české slavistice 

Databáze obsahující informace o českých odbornících z oblasti slavistiky. Databáze zároveň obsahuje soupis českých slavistických pracovišť.

Manuscriptorium 

Digitální knihovna nabízející české historické rukopisy.

Slovanská knihovna 

Přehled online databází a katalogů a dalších zdrojů Slovanské knihovny, specializované vědecké knihovny pro obor slavistiky. 

Speciální sbírky Slovanské knihovny 

Databáze poskytuje seznam speciálních dokumentů neknihovních nebo neobvyklých knihovních formátů, jež patří do sbírek Slovanské knihovny. 

Další zdroje

Česká asociace slavistů 

Cílem tohoto občanského sdružení je rozvoj a propagace české slavistika jak na národní tak i mezinárodní úrovni. 

Indo-European Etymological Dictionaries Online

Soubor etymologických slovníků indoevropských jazyků a jazykových větví. Umožňuje samostatné vyhledávání v jednotlivých slovnících. Součástí je například Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon.

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 

Recenzovaná online encyklopedie z oblasti lingvistiky.

Slavistika ve světě 

Rozcestník Národní knihovny na zahraniční slovanské knihovny a instituce a ústavy slavistiky na univerzitách po celém světě. 

Časopisy

Časopisy

Новая русистика: Nová rusistika 

Новая русистика je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti filologické a areálové rusistiky.  

Eslavística complutense  

Periodikum vychází jednou ročně a věnuje se zejména srovnávacím a kontextovým pracem mezi španělskými a slovanskými kulturami, jazyky a literaturami. 

Opera Slavica 

Opera Slavica je recenzovaný vědecký časopis, jehož hlavním posláním je vytvářet širokou komunikační platformu, zahrnující všechny slovanské jazyky a literatury.

Porta Balcanica  

Časopis se zaměřuje na odborné články kulturní antropologie a balkanistiky.

Rossica Olomucensia 

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Slavia  

Jedná se o nejstarší český časopis zaměřený na slovanskou filologii. Příspěvky jsou mezinárodní a recenzované.

Slavia Occidentalis 

Práce publikované v časopise se týkají západoslovanských jazyků a literatur, kultury a slovanské srovnávací literární vědy. Autoři série „Linguistica“ se zabývají především historickou gramatikou a dějinami polského jazyka, dějinami kašubského a lužickosrbského jazyka a méně často problémy českého a slovenského jazyka.  

Slavica Slovaca 

Jedná se o jediný slavistický interdisciplinární časopis vydávaný na Slovensku. Mimo odborné práce publikuje také aktuality v slovenském oborovém dění.

Slavica Litteraria  

Odborné periodikum Masarykovy univerzity jehož historie sahá už do 50. let minulého století. V současné době se zabývá publikací literárněvědných prací i nových metodologií.

Studia Slavica 

Časopis publikuje původní vědecké články z oblasti slovanské literatury, slovanské lingvistiky, didaktiky slovanských jazyků, kulturních a překladatelských studií a ilustruje současný stav a vývoj v oblasti slovanské filologie, obsahuje recenze, informace o nových publikacích a kroniku. Články jsou publikovány ve všech slovanských jazycích, včetně abstraktu a shrnutí v anglickém jazyce.

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

Časopis specializovaný na slovanská studia geograficky orientovaná na východní Evropu.  

 


Přehled vznikl ve spolupráci se Ústavem slavistiky. Zpracoval jej Miroslav Horký v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Bc. Alena Kmochová.

Bc. Alena Kmochová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 5722
e‑mail:
Agenda
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • grafické zpracování informačních materiálů knihovny
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info