Doporučené zdroje pro informační studia a knihovnictví

Knihy

Knihy

Stručný přehled oborové literatury, která by měla poskytnou základní i více odborný pohled na obor informační vědy a knihovnictví. Veškeré uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Úvod do informační vědy

David Bawden a Lyn Robinson

BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Brno: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1.

Publikaci lze označit za povinnou studijní literaturu každého začínajícího studenta či odborníka oboru Informační studia a knihovnictví, stejně tak ji lze vřele doporučit každému, kdo by se chtěl s touto problematikou blíže seznámit a najít základní informace z klíčových oblastí tohoto oboru, na kterých bude dále stavět.

Zobrazit v katalogu

Informace, komunikace a myšlení

Jiří Cejpek

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1037-X.

Kniha od Jiřího Cejpka přináší vysvětlení tří základních a pro informační vědce a knihovníky klíčových pojmů. Věnuje se totiž podstatě informace, její komunikaci a toho, jak funguje myšlení. Vše je zároveň cíleno přímo na publikum, které se touží vzdělávat v daném oboru a je tak ideálním nástrojem pro základní vhled do problematiky informační vědy.

Zobrazit v katalogu

Lidé a informace

Vladimír Smetáček

​SMETÁČEK, Vladimír. Lidé a informace. 1. vyd. Praha: Albatros, 1981. 337 s.

Publikace určená i laické veřejnosti je ideálním vstupním prvkem k oboru Informační vědy a knihovnictví, která však není beletrií, ale čistě odborným textem psaným srozumitelnou formou pro široké spektrum publika. Kniha vysvětluje význam slova informace a ukazuje, jakou roli měla v průběhu dějin lidstva.

Zobrazit v katalogu

The Social Life of Information

John Seely Brown

​BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000, 330 p. ISBN 1-57851-708-7.

Text z přelomu tisíciletí pojednává o vztahu informace a všedního života v sociálním kontextu. Je zaměřena spíše popularizačním než odborným směrem a může tak cílit jak na širokou veřejnost, tak na tu odbornou, které nabízí nevšední pohledy na danou problematiku.

Zobrazit v katalogu

Information concepts: from books to cyberspace identities

Gary Marchionini

​MARCHIONINI, Gary. Information concepts: from books to cyberspace identities. San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool, c2010, 91 s. ISBN 9781598299625.

Autor se v této publikaci věnuje způsobům, pomocí kterých moderní technologie a novodobé vnímání světa ovlivňuje náš vztah k informacím a jak informace definují náš život. Především pak řeší, jak stále rostoucí propojování našeho všedního života a kyberprostoru ovlivňuje naše chování a vztahy ve společnosti.

Zobrazit v katalogu

Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské reality

Luciano Floridi

​FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské reality. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3803-4.

Kniha, která se věnuje problematice ovlivňování lidského života technologiemi a důsledky, které jejich používání populaci přináší. Pojednává také o nejnovějších trendech v oblasti ICT a toho, jak mohou přispět k transformování naší reality.

Zobrazit v katalogu

Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi

Peter Burke

BURKE, Peter. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi Praha: Karolinum, 2007, 304 s. ISBN 978-80-246-1319-2.

Kniha britského historika se zabývá pojmem vědění a poznání a jejich proměnám v čase. Jednotlivé kapitoly se soustředí na sociologii, geografii a antropologii vědění, dále na jeho politické a ekonomické aspekty, úlohu čtenáře a otázky důvěryhodnosti vědeckého poznání. Za zmínku jistě stojí i druhé pokračování této knihy v podobě druhého dílu s podtitulem Od Encyklopedie k Wikipedii od stejného vydavatelství.

Zobrazit v katalogu

Lexikon teorie literatury a kultury

Ansgar Nünning

NÜNNING, Ansgar – TRÁVNÍČEK, Jiří HOLÝ, Jiří (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury. Koncepce / osobnosti / základní pojmy. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 8072941704.

Lexikon umožňuje zorientovat se v tématech a pojmech z oblasti literatury, přičemž má interdisciplinární charakter a poslouží tak při studiu kultury obecně. Vedle dalšího se věnuje výčtu nejvýznamnějších oborových autorů a autorek a je tedy oporou pro studenty všech filologických oborů, které se zabývají teorií literatury či kultury.

Časopisy

Časopisy

Přehled českých a slovenských časopisů

Webový portál Národní knihovny poskytuje přehled českých a slovenských časopisů z oboru Informační studia a knihovnictví, který pokrývá široké spektrum oborových témat. Větším množstvím jsou však zastoupena periodika zaměřená na knihovní problematiku, nalezneme však i ty s přesahem do jiných oborů.

Přehled zahraničních časopisů

V databázi vydavatelství Elsevier, jejíž obsah je dostupný prostřednictvím služby elektronických informačních zdrojů Masarykovy univerzity, nalezneme 16 odborných časopisů pro tematickou oblast Informačních studií a knihovnictví.

Vybrané časopisy

Journal of Library and Information Sciences

Časopis vycházející dvakrát ročně, který se zaměřuje na širokou problematiku informační vědy a knihovnictví, přičemž cílí na knihovníky, informační vědce, odborníky, manažery a školitele. Periodikum přináší výzkumné práce týkající se nejnovějších výzev a vývoje v oboru.

Library & Information Science Research

Multidisciplinární periodikum zaměřené na procesy v knihovnách a informační vědě a na výsledky výzkumu a jejich praktické využití.

The Journal of Academic Librarianship

Časopis se zaměřuje na problematiku knihoven z akademického a univerzitního prostředí. Poskytuje prostor pro prezentaci výsledků výzkumu odborných autorů, analyzuje trendy a poskytuje prostor pro budoucí inovace.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné

Oborové databáze poskytují ucelený přehled hesel a jiné terminologie, stejně tak jako soubor oborové literatury či přehled osobností z oboru Informačních studií a knihovnictví. Usnadňují tak cestu k získání požadované informace či pomohou s pochopením dílčích oborových problémů. Níže jsou uvedeny tři nejužitečnější. Na webových stránkách Národní knihovny však nalezneme i další z nich. Například je to Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory (KZK) či Slovník českých knihovníků (SCK).

Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Databáze obsahuje více než 3200 hesel z oboru Informační vědy a knihovnictví, které reprezentují všechny jeho podstatné části. Uživatelům pomůže databáze s orientací v neznámých termínech a je tak velmi užitečná při práci s odbornými zdroji.

Oborová brána knihovnictví a informační vědy (KIV)

Oborová brána KIV umožňuje prohledat z jednoho místa více databází a snaží se usnadnit cestu k získání požadovaného dokumentu. KIV je určena především pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, učitelů a studentů oboru Informační studia a knihovnictví.

Databáze knihovnické literatury (KKL)

Databáze je elektronickým katalogem Knihovny knihovnické literatury a je tak schopná prohledávat značné množství publikací relevantních pro tento obor. Báze představuje v úplnosti českou a výběrově zahraniční knihovnickou literaturu.

Databáze diplomových prací

Jako relevantní zdroj oborových informací je také možné použít diplomové práce vypracované na českých univerzitách pro obory Informační studia a knihovnictví a Informační studia se zaměřením na knihovnictví. Jejich přehled nalezneme prostřednictvím portálu theses.cz nebo již vyfiltrovaný po kliknutí na tlačítko. Je však třeba brát v potaz hierarchické zařazení diplomových prací ve vztahu k dalším odborným textům, kdy tyto práce nemůžeme dávat na roveň recenzovaným odborným článkům a dalším publikacím.

Memex 

Soubor výukových karet, které vznikly při Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě a představuje oborového průvodce informační vědy, přičemž zahrnuje všechny její klíčové oblasti. Zaměřuje se na představení nejdůležitějších oborových milníků osobností z oblasti informační vědy a pokrývá všechna její klíčová témata. Memex do studia a získávání nových oborových informací vnáší užitečnou interaktivní a hravou formu. Ve fyzické podobě jej nabízí právě KISK, či je možné jej zatím v omezené podobě studovat online.


Licencované

Přehled všech oborových zdrojů dostupných na Masarykově univerzitě nalezneme na Portálu EIZ, v kategorii Knihovnictví. Níže jsou představeny ty nejvýznamnější a nejužitečnější z nich, které se vyznačují především významným podílem oborové literatury a jiných odborných zdrojů užitečných informačním vědcům a knihovníkům.

Library & Information Science Source 

Databáze od EBSCO pro knihovníky, odborníky a studenty, která obsahuje plné texty více než 460 publikací a stovky odborných periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků. Věnuje se především oborům knihovnictví, katalogizace, klasifikace, bibliometrie, online vyhledávání informací a dalším. Tato databáze také pokrývá kompletní historii knihovnictví.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Rejstřík více než 560 periodik včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků na platformě EBSCO. Věnuje se podobným tématům jako databáze zmíněná výše a to především oborům knihovnictví, katalogizace, bibliometrie a další.

Library science database

Databáze nabízí přístup k plným textům oborových publikací, které pokrývá již od roku 1970. Je součástí jedné z nejrozsáhlejších plnotextových databází na světě, ProQuest Central.

JSTOR

Digitální knihovna zaměřená na oblasti humanitních, sociálních a přírodních věd, ve které je v počtu několika desítek tisíc relevantních článků a dalších publikací zastoupeno i téma Informačních studií a knihovnictví.

CEEOL

Central and Eastern European Online Library je online platforma, která zpřístupňuje mnoho odborných časopisů a dalších vědeckých publikací zaměřených na humanitní vědy a další sociální obory, kam spadají i Informační studia a knihovnictví. Z oboru ISK obsahuje téměř 60 000 relevantních zdrojů k prostudování.

ERIC

Education Resources Information Center je online databáze odborných textů, která pokrývá oborové téma informačního vzdělávání. Obsahuje řadu recenzovaných článků, knih či konferenčních sborníků.

Oborové konference

Konference a sborníky

Jako zdroj užitečných oborových informací a poznatků velmi dobře slouží odborné konference, semináře a další vzdělávací či komunitní akce z oblasti knihovnictví a informační vědy. Tyto akce jsou jedinečné především osobním kontaktem s odborníky a lidmi zabývajícími se stejným oborem. Jako respektovaný zdroj informací a cílů, které konference představuje a naplňuje, slouží sborníky z konferencí. Ty zároveň slouží jako rozcestníky k pracím a tématům, které konference probírala a jsou z pravidla k dispozici široké veřejnosti.​

Přehled konferencí, akcí a seminářů

Webové stránky Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky nabízejí obsáhlý přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané knihovnami, profesními sdruženími, školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference týkající se knihovnicko-informační profese, stejně tak jako výstavy a veletrhy, které s touto profesí souvisí.

Vybrané konference

Knihovny současnosti

Konference, která se koná pravidelně na začátku jara v Olomouci je čistě knihovnickou konferencí, přičemž pojednává o velkém množství oblastí tohoto oboru. Každoročně se koná pod jiným podtitulem a reflektuje aktuální oborová témata.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Každoročně pořádaná konference se věnuje tématům archivnictví, knihovnictví, muzejní činnosti a ochraně a zpřístupnění kulturního dědictví v digitální době. Tradičně se zde schází různě zaměřené profese, počínaje knihovníky a konče IT odborníky, kteří mohou díky této interdisciplinaritě nacházet nová oborová témata.

Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV)

Seminář organizovaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví při Masarykově univerzitě se skládá z odborných přednášek a workshopů věnovaných tématu knihovnictví a klade si za cíl podpořit a inspirovat knihovníky při pořádání akcí, lekcí a seminářů ve svých knihovnách. NASIV cílí jak na účastníky z akademických tak základních knihoven.

European Conference on Information Literacy (ECIL)

Největší konference věnující se tématu informační gramotnosti, která se každoročně koná v různých státech Evropy, kterou však navštěvují řečníci a účastníci z celého světa. Každý ročník konference má svůj podtitul a vždy pojednává o tématech informační gramotnosti, mediální gramotnosti a celoživotním vzdělávání a dalších příbuzných oblastech. Jejím hlavním cílem je propojování výzkumníků z celého světa za účelem sdílení informací a oborových poznatků.


Přehled vznikl ve spolupráci s Katedrou informačních studií a knihovnictví. Zpracoval jej Bc. Jan Fitz v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší
  • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info