Doporučené zdroje pro germanistiku

Knihy

Knihy

Veškeré uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Knihy o lingvistice a literární teorii

Zobrazit v katalogu

Dtv-Atlas deutsche Sprache

Werner König 

KÖNIG, Werner. Dtv-Atlas deutsche Sprache: mit 155 Abbildungsseiten in Farbe. 16., durchgesehene und korrigierte Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. DTV-Atlas. ISBN 978-3-423-03025-0.

Publikace zaměřující se na vývoj německého jazyka, zahrnuje bohatý mapový a jiný grafický doprovod.

Zobrazit v katalogu

Duden: Unentbehrlich Für Richtiges Deutsch


Duden: Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Band 4, Die Grammatik. 8., überarbeitete Aufl. Berlin: Dudenverlag, c2009. ISBN 978-3-411-04048-3.

Příručka německé gramatiky. Další tituly této řady (předně slovníky) jsou v knihovním katalogu také dostupné v různých vydáních.

Zobrazit v katalogu

Handbuch Literaturwissenschaft  (I, II, III)

Thomas Anz

Příručka zpracovávající literární teorii ve třech svazcích.

Zobrazit v katalogu

Moderní gramatika němčiny: výklad, cvičení, klíč

Eva Berglová, Eva Formánková, Miroslav Mašek

BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny: výklad, cvičení, klíč. 2. vydání. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 80-7238-144-X.

Praktická příručka obsahující vše, co je potřeba vědět o moderní gramatice němčiny. Mimo teoretickou část obsahuje kniha také mnohá cvičení a samozřejmě také seznam odpovědí (klíč).

Zobrazit v katalogu

Sémiotika v teorii a praxi

Jarmila Doubravová

DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-493-9.

Kniha učí čtenáře, co je to sémiotika, seznamuje je se základním pojmoslovím, mimo jiné také vymezuje hranice oboru.

Zobrazit v katalogu

Studienbuch Linguistik 

Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann 

LINKE, Angelika, Urs WILLI, Markus NUSSBAUMER a Paul R. PORTMANN-TSELIKAS. Studienbuch Linguistik. 3., unveränderte Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. Reihe Germanistische Linguistik. ISBN 3-484-31121-5.

Studijní příručka k lingvistice, která, mimo jiné, učí čtenáře o německé gramatice, věnuje se analýze jazyka a mezi dalšími kapitolami také fonetice a fonologii.

Knihy o dějinách Německa a německého jazyka

Zobrazit v katalogu

Daten deutscher Dichtung: chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte (I, II)

Herbert A. Frenzel, Elisabeth Frenzel 

Kniha pojednávající o dějinách německé literatury ve dvou svazcích

Zobrazit v katalogu

Dějiny německé literatury: kontinuita a změna : od středověku po současnost (I, II, III)

Ehrhard Bahr a kolektiv

Toto je kniha podrobně popisující dějiny Německa. V prvním svazku se kolektiv autorů zaměřuje na epochu začínající středověkem a končící barokem. V druhém svazku se kolektiv autorů zaměřuje na časové pásmo začínající osvícenstvím a končící dobou předbřeznovou. V třetím svazku se kolektiv autorů věnuje popisu části dějin, který vymezuje název „Od realismu k současné literatuře“.

Zobrazit v katalogu

Dějiny Německa

Helmut M. Müller a kolektiv

MÜLLER, Helmut M., Karl-Friedrich KRIEGER, Hanna VOLLRATH a Ivona ŘEZANKOVÁ. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: Lidové noviny, 2004. Dějiny států. ISBN 80-7106-712-1.

Kniha pojednává o dějinách Německa, patří do edice Dějiny států.

Zobrazit v katalogu

Dějiny Rakouska

Václav Veber

VEBER, Václav. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-239-4.

Kniha pojednává o historii Rakouska, patří do edice Dějiny států.

Zobrazit v katalogu

Dějiny Švýcarska 

Werner Meyer

MEYER, Werner a Georg KREIS. Dějiny Švýcarska. Praha: NLN, 2019. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-304-4

Kniha pojednává o historii Švýcarska, patří do edice Dějiny států.

Zobrazit v katalogu

Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart (I, II, III)

Peter von Polenz

Kniha popisuje historii německého jazyka od pozdního středověku po současnost. První svazek se zaměřuje na vymezení základních pojmů, podání klíčových znalostí čtenáři, a specificky se pak věnuje německému jazyku v „raně buržoazním období“. Druhý svazek popisuje epochu 17. a 18. století. Třetí svazek popisuje vývoj německého jazyka v rámci 19. a 20  století.

Zobrazit v katalogu

Dtv-Atlas deutsche Literatur

Horst Dieter Schlosser a Uwe Goede

SCHLOSSER, Horst Dieter a Uwe GOEDE. Dtv-Atlas deutsche Literatur. 11. durchgesehene und korrigierte Aufl. München: Deutscher Taschenbuch, 2010. DTV-Atlas. ISBN 978-3-423-03219-3.​

Kniha pojednávající o dějinách německé literatury.

Zobrazit v katalogu

Geschichte der deutschen Sprache: ein Lehrbuch für das germanistische Studium

Wilhelm Schmidt 

SCHMIDT, Wilhelm. Geschichte der deutschen Sprache: ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 7., verb. Aufl. Stuttgart: S. Hirzel, 1996. ISBN 3-7776-0720-7.

Učebnice, seznamující čtenáře/studenta s dějinami německého jazyka. Učebnice je přímo určena pro studium germanistiky.

Slovníky

Zobrazit v katalogu

Metzler Lexikon Literatur: Begriffe und Definitionen 

Günther Schweikle a Irmgard Schweikle

SCHWEIKLE, Günther a Irmgard SCHWEIKLE, ed. Metzler Literatur Lexikon: Begriffe und Definitionen. Zweite, überarbeitete Auflage. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, [1990]. ISBN 3-476-00668-9.

Slovník literární teorie.

Zobrazit v katalogu

Metzler Lexikon Sprache

Helmut Glück

GLÜCK, Helmut, ed. Metzler Lexikon Sprache. 3., neubearbeitete Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler, c2005. ISBN 3-476-02056-8.

Výkladový lingvistický slovník.

Zobrazit v katalogu

Lexikon Der Sprachwissenschaft

Hadumod Bußmann

BUSSMANN, Hadumod, ed. Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2008. ISBN 978-3-520-45204-7.

Terminologický (výkladový) slovník zaměřený na lingvistiku.

Zobrazit v katalogu

Slovník německy píšících spisovatelů: Německo

Viera Glosíková, Milan Tvrdík, Markéta Balcarová

GLOSÍKOVÁ, Viera, Milan TVRDÍK, Markéta BALCAROVÁ, et al. Slovník německy píšících spisovatelů. Praha: Libri, 2018. ISBN 978-80-7277-560-6.

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských.

Zobrazit v katalogu

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských

Václav Bok, Věra Macháčková-Riegerová a Jiří Veselý

BOK, Václav, Věra MACHÁČKOVÁ-RIEGEROVÁ A Jiří VESELÝ. Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha: Odeon, 1987. Dostupné také z: http://www.ndk.cz

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských.

Online zdroje

Online zdroje

Bibliotheca Augustana: Bibliotheca Germanica

Digitální knihovna obsahující velké množství německých textů. 

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL) 

Databá obsahuje velké množství knih, periodik, sborníků, článků a dalších dokumentů, které se věnují německému jazyku a literatuře. 

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)

Digitální slovník německého jazyka.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

EZB obsahuje záznamy o volně dostupných i placených časopisech. K některým titulům je umožněn přístup skrze přihlášení v rámci spřátelených institucí.

Germanistik im Netz 

Užitečný metavyhledávač a rozcestník pro germanisty; odkazuje, mimo jiné, na literaturu, autory, časopisy, internetové zdroje a další.

Grammis 

Gramatický informační systém institutu pro německý jazyk.

Gutenberg-DE 

Projekt Gutenberg-DE je rozsáhlá digitální knihovna německojazyčných textů.

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 

Řada rozsáhlých příruček zaměřujících se na jazykovědu a jednotlivé jazykovědné disciplíny v rámci konkrétních jazyků.

Indo-European Etymological Dictionaries Online

Soubor etymologických slovníků indoevropských jazyků a jazykových větví. Umožňuje samostatné vyhledávání v jednotlivých slovnících. Součástí je například Etymological Dictionary of Old Frisian nebo Etymological Dictionary of Proto-Germanic.

Onleihe  

Jedná se o bezplatnou e-knihovnu Goethe Institutu, v níž se dá nalézt velké množství dokumentů napříč různými médii. Knihovna má dostatek e-knih, časopisů, audioknih a jiných složek fondu, které mohou být studentu germanistiky ku prospěchu.

Onlinewörterbuch – Duden  

Digitální slovník. 

Zeno  

Digitální knihovna s německými texty. 

Časopisy

Časopisy

Aussiger Beiträge: germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 

Jednou ročně vycházející periodikum věnující se německo-rakousko-české literatuře, historii, jazykovědě, kultuře a dalším.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 

Časopis zaměřený na dějiny německého jazyka a literatury s přihlédnutím i k německé filozofii.

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 

Půlročně vydávané periodikum zaměřující se na studium germanistiky, oblasti literární historie, jazykovědy, literární teorie a další témata spjatá s tímto oborem.

Časopis pro moderní filologii 

Jazykovědný časopis zaměřující se primárně na kontrastivní lingvistiku, věnuje se převážně evropským jazykům.

Germanoslavica: Zeitschrift für germano-slavische Studien 

Tento časopis, mimo jiné, reflektuje německo-české vztahy po stránce historické, kulturní, teologické i lingvistické.

Studia Germanistica 

Časopis se věnuje studiu germanistiky, specificky německé literatuře, jazykovědě, didaktice a dalším tématům spjatým s oborem. Periodikum obsahuje mimo jiné také studie.

Zeitschrift für deutsche Philologie 

Časopis pojednávající o německé filologii.

Zeitschrift für Germanistik 

Časopis zaměřený na různorodé aspekty germanistiky. Obsahuje eseje, literární diskuze, články vztahující se k současnému výzkumu a mnoho dalších.

 


Přehled vznikl ve spolupráci se Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Zpracovala jej Karin Galle v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší
  • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info