Doporučené zdroje pro český jazyk

Knihy

Knihy

Veškeré uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Dějiny lingvistiky

Jiří Černý

ČERNÝ, Jiří, 1996. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 517 s. ISBN 80-858-8596-4.

Publikace zaměřující se na vývoj německého jazyka, zahrnuje bohatý mapový a jiný grafický doprovod.

Historická mluvnice češtiny

Arnošt Lamprecht, Jaroslav Bauer, Dušan Šlosar

LAMPRECHT, Arnošt, Jaroslav BAUER a Dušan ŠLOSAR, 1986. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 423 s.

Příručka německé gramatiky. Další tituly této řady (předně slovníky) jsou v knihovním katalogu také dostupné v různých vydáních.

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

Jana Pleskalová a kolektiv

PLESKALOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, 683 s. ISBN 978-80-200-1523-5.

Příručka zpracovávající literární teorii ve třech svazcích.

Mluvnice češtiny (I, II, III)

 

Praktická příručka obsahující vše, co je potřeba vědět o moderní gramatice němčiny. Mimo teoretickou část obsahuje kniha také mnohá cvičení a samozřejmě také seznam odpovědí (klíč).

Příruční mluvnice češtiny

Miroslav Grepl a kolektiv

GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, 799 s. ISBN 80-710-6134-4.

Kniha učí čtenáře, co je to sémiotika, seznamuje je se základním pojmoslovím, mimo jiné také vymezuje hranice oboru.

Stylistika a…: současná situace stylistiky

Jana Hoffmannová

HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a--: současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997, 200 s. Jazykové příručky (Trizonia). ISBN 80-855-7367-9.

Studijní příručka k lingvistice, která, mimo jiné, učí čtenáře o německé gramatice, věnuje se analýze jazyka a mezi dalšími kapitolami také fonetice a fonologii.

Vývoj jazykovědy po roce 1970

Gerhard Helbig

HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha: Academia, 1991, 303 s. ISBN 80-200-0312-6.

Kniha pojednává o dějinách Německa, patří do edice Dějiny států.

Online zdroje

Online zdroje

Odborné databáze

Bibliografie české lingvistiky 

Databáze obsahující téměř 100 000 titulů zabývající se českým jazykem. K dispozici jsou monografie, články i recenze.

Česká národní bibliografie 

Ucelený zdroj bibliografických informací vydaných na našem území. Obsah tvoří české knihy, česká periodika, grafické dokumenty, hudebniny, kartografické dokumenty nebo zvukové záznamy.

Manuscriptorium 

Digitální knihovna nabízející české historické rukopisy.

Slovníky

Akademický slovník současné češtiny 

Výkladový slovník českého jazyka. Popisuje slovní zásobu současné češtiny (od roku 1945). Aktuálně obsahuje slova začínající písmeny A až Č.

Český jazykový atlas 

Online verze pěti svazkového atlasu. Atlas mapuje vývoj češtiny, její nářečí i běžnou mluvu.

Nový encyklopedický slovník češtiny 

Navazuje na Encyklopedický slovník češtiny z roku 2002. Obsahuje přes 1568 hesel. Je rozšířen o hesla z oblasti počítačové lingvistiky, matematické lingvistiky, kognitivní lingvistiky, psycholingvistiky, kontaktové lingvistiky či sociolingvistiky.

Slovník spisovného jazyka českého 

Umožňuje vyhledávat dle regulárních výrazů. Zpracováno kolektivem Ústavu pro jazyk český ČSAV.

Vokabulář webový 

Elektronický slovník staré češtiny. Projekt Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Příručky a jazykové korpusy

Český národní korpus 

Od roku 1994 systematicky mapuje češtinu a další jazyky ve srovnání s ní. Obsahuje rozsáhlý soubor autentických textů převedený do digitální podoby.

Internetová jazyková příručka 

Tuto příručku provozuje Ústav pro jazyk česky Akademie věd ČR. Obsahuje přes 102 000 slovníkových hesel. Vychází z hesláře Pravidel českého pravopisu.

Korpusy Aranea 

Rodina nereferenční korpusů. Pokrývá 14 jazyků.

Webové korpusy Sketch Engine 

Obsahuje přes 30 biliónů slov v devadesáti jazycích.

Časopisy

Časopisy

Acta onomastica 

Recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Vychází 2x ročně.

Český jazyk a literatura 

Respektované bohemisticky zaměřené periodikum. Vychází od roku 1950.

Korpus – gramatika – axiologie 

Recenzovaný lingvistický časopis. Obsahuje recenzované odborné články, recenze a zprávy.

Naše řeč 

Recenzovaný vědecký časopis zabývající se českým jazykem. Přináší česky i anglicky psané studie o jazyce českém.

Slovo a Slovesnost 

Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem. Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.

 


Přehled vznikl ve spolupráci se Ústav českého jazyka. Zpracoval jej Miroslav Horký v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej  Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info