Doporučené zdroje pro českou literaturu

Knihy
Česká literatura od počátků k dnešku

Jan Lehár a kolektiv

LEHÁR, Jan a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vydání. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s.

Kniha srozumitelně popisuje vývoj české literatury, od nejstarších dob až do 20. století. Obsahuje také stručný přehled významných historických události. 

Encyklopedie literárních žánrů

Dagmar Mocná a kolektiv

MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

Kniha srozumitelně popisuje vývoj české literatury, od nejstarších dob až do 20. století. Obsahuje také stručný přehled významných historických události. 

Interpretace básní

Zdeněk Kožmín

KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9.

Kniha se zabývá rozborem a interpretací básnických textů. Nabízí čtenářům cestu k pochopení básní.

Krátký úvod do literární teorie

Jonathan Culler

CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 168 s. ISBN 8072940708.

Tato publikace rozebírá problematiku světové literární teorie současné doby, včetně představení jejích základních směrů.

Lexikon literárních pojmů

Libor Pavera a František Všetička

PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.

Literárně teoretický slovník zahrnuje novodobé i tradiční pojmy z poetiky. Je obohacen i o termíny, které se v literárně vědném oboru objevily až v průběhu devadesátých let 20. století.

Lexikon teorie literatury a kultury

Ansgar Nünning

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4.

Lexikon představuje ucelený přehled o různých literárně vědných a kulturologických přístupech a pojmech. Usnadňuje orientaci ve složitém světě literatury.

Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie

Ladislava Lederbuchová

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4.

Publikace je určena zájemcům o studium krásné literatury. Výkladový materiál obsahuje texty z různých fází literárního vývoje.

Průvodce po světové literární teorii 20. století

Vladimír Macura a Alice Jedličková

MACURA, Vladimír a Alice JEDLIČKOVÁ. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012. 839 s. ISBN 978-80-7294-848-2.

Kniha představuje jednu z nejdůležitějších encyklopedických příruček humanitních věd. Obsahuje 103 hesel, která byla zpracována odborným vědeckým týmem. 

Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny

Jan Václav Novák a Arne Novák

NOVÁK, Jan Václav; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Atlantis, 1995. 1804 s.

Jedná se o jedno ze základních děl české vzdělanosti. Kniha poskytuje ucelený a rozsáhlý přehled české literatury od roku 1409 do roku 1939.

Slovník literární teorie

Štěpán Vlašín

VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1984. 468 s.

Slovník je vynikající a nepostradatelnou pomůckou pro studenty filologických oborů. Obsahuje rozbor veškerých literárních pojmů, které existují.

Slovník novější literární teorie: glosář pojmů

Richard Müller a Pavel Šidák

MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. Literární řada. 699 s. ISBN 978-80-200-2048-2.

Slovník se zabývá literární teorií, obsahuje 1018 hesel, ve kterých jsou zahrnuty podstatné směry, přístupy a koncepce.

Úvod do literární historie

Václav Černý

ČERNÝ, Václav. Úvod do literární historie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 96 s. ISBN 80-04-26004-7.

Jedná se o texty ze seminářů, které se uskutečnily v roce 1969 a 1970 na katedře literatury srovnávací a obecné, filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Úvod do studia genologie: teorie literárního žánru a žánrová krajina

Pavel Šidák

ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie: teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 978-80-7470-040-8.

Monografie pojednává o žánrosloví neboli genologii. První část zahrnuje obecnou teorii literárních žánrů a druhá část popisuje žánrovou krajinu.

Úvod do studia literární vědy

Eduard Petrů 

PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X.

Kniha je určena především vysokoškolským studentům. Autor se v ní věnuje problematice krásné literatury, dějinám literární vědy, metodologii a také literárnímu procesu. Neopomíjí zde také další otázky literárních oborů.

Úvod do studia literatury a interpretace díla

Aleš Haman

HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: H & H, 1999. 179 s. ISBN 80-86022-57-9.

Kniha v jedenácti kapitolách představuje základní otázky studia literatury a směry literární vědy. Je užitečnou pomůckou pro studenty bohemistiky.

Úvod do teorie verše

Robert, Kolár, Petr Plecháč a Jakub Říha

KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7470-051-4.

Tato kniha představuje teorii verše jako obor stojící na rozcestí literární vědy a lingvistiky. Jsou zde zahrnuty všechny teoretické oblasti: prozódie, rytmika, metrika, rým a strofika.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné zdroje

České literární centrum 

Centrum bylo založeno v roce 2017 Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Jeho posláním je systematická propagace české knižní kultury a literatury a její zviditelňování především v zahraničí, ale také u nás.

Národní digitální knihovna 

Projekt DNNT (Databáze děl nedostupných na trhu) umožňuje zpřístupnit digitalizované dokumenty vydané na našem území, které aktuálně není možné zakoupit. Vzdáleně jsou v plných textech dostupné knihy vydané do roku 2000, periodika do roku 2010 — pouze po přihlášení. Vyberte možnost „Přihlásit knihovním účtem/eduID “ a zvolte přihlášení přes Masarykovu univerzitu. Aktuální informace o podmínkách služby je možné najít na webu Národní knihovny.

Manuscriptorium 

Projekt představuje volně dostupnou digitální knihovnu, která umožňuje snadný přístup k informacím o fyzickém dokumentu nebo přímo přístup k jeho digitalizované kopii. Shromažďuje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 

Knihovník a bibliograf PhDr. Aleš Zach, emeritní pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, sestavil slovník, který poskytuje historický přehled převážně českých nakladatelství, knihkupectví a tiskáren, ale také neprofesionálních nakladatelů. Slovník je stále doplňován o další rozšiřující informace. 

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR 

Webové stránky nabízejí zdarma širokou škálu odborných vědeckých informací z různých literárněvědných oborů. Je možné se zúčastnit i online kurzů či vědomostních kvízů.

Časopisy

Časopisy

Bohemica Litteraria  

Recenzovaný odborný časopis se zaměřuje na témata z literární teorie, kritiky a historie, komparatistiky, didaktiky a dalších. Je vydáván Masarykovou univerzitou, vychází dvakrát ročně od roku 2009, v tištěné i elektronické podobě.

Bohemica Olomucensia   

Odborný recenzovaný časopis vydává od roku 2009 Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikuje studie a články z oboru jazyka českého a literatury, lingvistické a literárněvědné příspěvky, dále také recenze a aktuální informace z literárního dění.

Česká literatura  

Tento odborný vědecký časopis vychází šestkrát ročně, zabývá se českou literaturou, literární kulturou, literárními dějinami a otiskuje původní vědecké studie. Poprvé vyšel v roce 1953 a vydává jej Akademie věd ČR.

Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu

Tento čtvrtletník vychází od roku 1990 a věnuje se všem oblastem literatury, prezentuje aktuální tvorbu, dává prostor literární kritice, komentářům, překladům a recenzím. Obsahuje také komentovanou fotografickou přílohu.

Tvar  

Tento „obtýdeník“ (vychází 21x ročně v tištěné i online formě) se věnuje literární kritice, zveřejňuje rozhovory, recenze a ukázky literárních děl. Publikuje původní poezii a prózu.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem české literatury. Zpracovala jej Michaela Kašíková v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info