Doporučené zdroje pro českou literaturu

Knihy

Zobrazit v katalogu

Česká literatura od počátků k dnešku

Jan Lehár a kolektiv

LEHÁR, Jan a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vydání. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s.

Kniha srozumitelně popisuje vývoj české literatury, od nejstarších dob až do 20. století. Obsahuje také stručný přehled významných historických události. 

Zobrazit v katalogu

Encyklopedie literárních žánrů

Dagmar Mocná a kolektiv

MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

Kniha srozumitelně popisuje vývoj české literatury, od nejstarších dob až do 20. století. Obsahuje také stručný přehled významných historických události. 

Zobrazit v katalogu

Interpretace básní

Zdeněk Kožmín

KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9.

Kniha se zabývá rozborem a interpretací básnických textů. Nabízí čtenářům cestu k pochopení básní.

Zobrazit v katalogu

Krátký úvod do literární teorie

Jonathan Culler

CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 168 s. ISBN 8072940708.

Tato publikace rozebírá problematiku světové literární teorie současné doby, včetně představení jejích základních směrů.

Zobrazit v katalogu

Lexikon literárních pojmů

Libor Pavera a František Všetička

PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.

Literárně teoretický slovník zahrnuje novodobé i tradiční pojmy z poetiky. Je obohacen i o termíny, které se v literárně vědném oboru objevily až v průběhu devadesátých let 20. století.

Zobrazit v katalogu

Lexikon teorie literatury a kultury

Ansgar Nünning

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4.

Lexikon představuje ucelený přehled o různých literárně vědných a kulturologických přístupech a pojmech. Usnadňuje orientaci ve složitém světě literatury.

Zobrazit v katalogu

Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie

Ladislava Lederbuchová

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4.

Publikace je určena zájemcům o studium krásné literatury. Výkladový materiál obsahuje texty z různých fází literárního vývoje.

Zobrazit v katalogu

Průvodce po světové literární teorii 20. století

Vladimír Macura a Alice Jedličková

MACURA, Vladimír a Alice JEDLIČKOVÁ. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012. 839 s. ISBN 978-80-7294-848-2.

Kniha představuje jednu z nejdůležitějších encyklopedických příruček humanitních věd. Obsahuje 103 hesel, která byla zpracována odborným vědeckým týmem. 

Zobrazit v katalogu

Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny

Jan Václav Novák a Arne Novák

NOVÁK, Jan Václav; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Atlantis, 1995. 1804 s.

Jedná se o jedno ze základních děl české vzdělanosti. Kniha poskytuje ucelený a rozsáhlý přehled české literatury od roku 1409 do roku 1939.

Zobrazit v katalogu

Slovník literární teorie

Štěpán Vlašín

VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1984. 468 s.

Slovník je vynikající a nepostradatelnou pomůckou pro studenty filologických oborů. Obsahuje rozbor veškerých literárních pojmů, které existují.

Zobrazit v katalogu

Slovník novější literární teorie: glosář pojmů

Richard Müller a Pavel Šidák

MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. Literární řada. 699 s. ISBN 978-80-200-2048-2.

Slovník se zabývá literární teorií, obsahuje 1018 hesel, ve kterých jsou zahrnuty podstatné směry, přístupy a koncepce.

Zobrazit v katalogu

Úvod do literární historie

Václav Černý

ČERNÝ, Václav. Úvod do literární historie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 96 s. ISBN 80-04-26004-7.

Jedná se o texty ze seminářů, které se uskutečnily v roce 1969 a 1970 na katedře literatury srovnávací a obecné, filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zobrazit v katalogu

Úvod do studia genologie: teorie literárního žánru a žánrová krajina

Pavel Šidák

ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie: teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 978-80-7470-040-8.

Monografie pojednává o žánrosloví neboli genologii. První část zahrnuje obecnou teorii literárních žánrů a druhá část popisuje žánrovou krajinu.

Zobrazit v katalogu

Úvod do studia literární vědy

Eduard Petrů 

PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X.

Kniha je určena především vysokoškolským studentům. Autor se v ní věnuje problematice krásné literatury, dějinám literární vědy, metodologii a také literárnímu procesu. Neopomíjí zde také další otázky literárních oborů.

Zobrazit v katalogu

Úvod do studia literatury a interpretace díla

Aleš Haman

HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: H & H, 1999. 179 s. ISBN 80-86022-57-9.

Kniha v jedenácti kapitolách představuje základní otázky studia literatury a směry literární vědy. Je užitečnou pomůckou pro studenty bohemistiky.

Zobrazit v katalogu

Úvod do teorie verše

Robert, Kolár, Petr Plecháč a Jakub Říha

KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7470-051-4.

Tato kniha představuje teorii verše jako obor stojící na rozcestí literární vědy a lingvistiky. Jsou zde zahrnuty všechny teoretické oblasti: prozódie, rytmika, metrika, rým a strofika.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné zdroje

České literární centrum 

Centrum bylo založeno v roce 2017 Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Jeho posláním je systematická propagace české knižní kultury a literatury a její zviditelňování především v zahraničí, ale také u nás.

Česká digitální knihovna 

Cílem projektu je zpřístupnit na jedné platformě všechny digitalizované dostupné v systémech Kramerius dokumenty. Dostupnost dokumentů prostřednictvím ČDK je řízena nastavením ve zdrojových digitálních knihovnách licenčním ujednáním mezi knihovnami a vlastníky práv a autorskému zákonu, který připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti všech autorů a 50 let od vydání díla. Dostupnost dokumentů se liší na základě přihlášení uživatele a skupiny, do které patří.

Manuscriptorium 

Projekt představuje volně dostupnou digitální knihovnu, která umožňuje snadný přístup k informacím o fyzickém dokumentu nebo přímo přístup k jeho digitalizované kopii. Obsahově se zaměřuje na historické fondy, lze zde tedy nalézt rukopisy a staré tisky uchovávané v mnoha významných institucích nejen ze zemí Evropské Unie.

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 

Knihovník a bibliograf PhDr. Aleš Zach, emeritní pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, sestavil slovník, který poskytuje historický přehled převážně českých nakladatelství, knihkupectví a tiskáren, ale také neprofesionálních nakladatelů. Slovník je stále doplňován o další rozšiřující informace. 

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR 

E-studovna nabízí přístup k řadě klíčových informačních zdrojů z oblasti české literární vědy. K dispozici jsou základní oborové příručky jako Dějiny a Lexikon české literatury, bibliografické databáze, např. Česká literární bibliografie, digitální archivy časopisů nebo populární literatury nebo české korpusy.

Časopisy

Časopisy

Bohemica Litteraria  

Recenzovaný odborný časopis se zaměřuje na témata z literární teorie, kritiky a historie, komparatistiky, didaktiky a dalších. Je vydáván Masarykovou univerzitou, vychází dvakrát ročně od roku 2009, v tištěné i elektronické podobě.

Bohemica Olomucensia   

Odborný recenzovaný časopis vydává od roku 2009 Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikuje studie a články z oboru jazyka českého a literatury, lingvistické a literárněvědné příspěvky, dále také recenze a aktuální informace z literárního dění.

Česká literatura  

Tento odborný vědecký časopis vychází šestkrát ročně, zabývá se českou literaturou, literární kulturou, literárními dějinami a otiskuje původní vědecké studie. Poprvé vyšel v roce 1953 a vydává jej Akademie věd ČR.

Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu

Tento čtvrtletník vychází od roku 1990 a věnuje se všem oblastem literatury, prezentuje aktuální tvorbu, dává prostor literární kritice, komentářům, překladům a recenzím. Obsahuje také komentovanou fotografickou přílohu.

Tvar  

Tento „obtýdeník“ (vychází 21x ročně v tištěné i online formě) se věnuje literární kritice, zveřejňuje rozhovory, recenze a ukázky literárních děl. Publikuje původní poezii a prózu.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem české literatury. Zpracovala jej Michaela Kašíková v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy; Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší
  • obsluha Informačního pultu

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info