Provozní řád

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY FILOZOFICKÉ FAKULTY

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Tento Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je vydáván v návaznosti na Knihovní řád Masarykovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2005, s účinností od 1. října 2005, upřesňuje některá jeho ustanovení. Knihovní řád byl aktualizován  31. srpna 2007.

Do evidence knihoven podle § 5 a § 13 odst. 1 knihovního zákona se Ústřední knihovna (ÚK) Filozofické fakulty (FF) Masarykovy univerzity v Brně (MU) zapisuje jako specializovaná knihovna se specializovaným fondem.

 Čl. 2    Uživatelé knihovny

Ústřední knihovna slouží především akademické obci MU. Odborná veřejnost a ostatní zájemci mají neomezený přístup ke knihovním fondům ÚK formou prezenčních výpůjček. Právnickým osobám je knihovní fond ÚK zpřístupněn prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 Čl. 3    Služby knihovny

Absenční výpůjčky mimo prostory ÚK jsou umožněny pouze držitelům čtenářského průkazu, jímž je platná identifikační karta MU nebo čtenářský průkaz zhotovený knihovnou.

Prezenční výpůjčky jsou poskytovány všem uživatelům bez omezení.

Dlouhodobé výpůjčky jsou umožněny pouze učitelům a zaměstnancům FF MU.

Referenční služby jsou poskytovány všem zájemcům bez omezení.

Meziknihovní výpůjční služby jsou zprostředkovávány z mimobrněnských knihoven a pouze pro registrované uživatele ÚK FF MU.

Kopírovací služby umožňují samoobslužné kopírky umístěné na studovnách ÚK FF MU. Slouží výhradně ke kopírování z fondů ÚK FF MU v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Čl. 4    Výpůjční řád

Výpůjční protokol knihovny je automatizován, papírovou evidenci výpůjček nahrazuje elektronická evidence, která má právně stejnou platnost.

Limit absenčních výpůjček:

–        studenti všech forem studia na MU, včetně doktorského studia:               30 výpůjček

–        učitelé, vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci MU:                              50 výpůjček

–        studenti a zaměstnanci MU se specifickými nároky:                                  50 výpůjček

Výpůjční lhůta absenčních výpůjček:

–        studenti všech forem studia na MU, učitelé, vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci MU:         1 měsíc

–        studenti a zaměstnanci MU se specifickými nároky:                                                                     2 měsíce

Uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůty a dokumenty vracet včas. Poplatky z prodlení jsou stanoveny v Ceníku poplatků a placených služeb, který je součástí tohoto Provozního řádu. V případě nevyrovnání pohledávek systém další výpůjčku neumožní.

Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve stanovené lhůtě nahradit vzniklou škodu. O způsobu náhrady rozhodne a lhůtu stanoví pověřený pracovník knihovny.

Nevrácené a nenahrazené dokumenty knihovna vymáhá soudní cestou. Náklady s tím spojené hradí uživatel.

Za prodlení uživatele s vrácením vypůjčeného knihovního dokumentu hradí uživatel smluvní pokutu ve výši 5,- Kč za každý knihovní dokument a každý i započatý kalendářní den prodlení uživatele s jeho vrácením. Smluvní pokuta se stanovuje nezávisle na tom, zda prodlení s vrácením dokumentu uživatel zavinil či nikoliv a nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v této souvislosti Filozofické fakultě MU škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě pět kalendářních dnů od dne výzvy FF MU o její úhradu.

Sankčním poplatkem za prodlení s vrácením knihovního dokumentu, stanoveným v příloze Provozního řádu Ústřední knihovny FF MU „Ceník poplatků a placených služeb“, položka „Překročení výpůjční lhůty“, se rozumí smluvní pokuta stanovená v téže výši ve smyslu obecné občanskoprávní úpravy.

Ve všech prostorách knihovny je nutno dodržovat zákaz kouření a požívání alkoholu, na studovnách není povoleno používat mobilní telefony a konzumovat jídlo a nápoje. Uživatel je povinen se chovat tiše, udržovat pořádek a respektovat pokyny pracovníků knihovny.

 Čl. 5    Další ustanovení

Výjimky z Provozního řádu povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU v Brně nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005

 Čl. 6    Přílohy

Přílohou Provozního řádu je Ceník poplatků a placených služeb.

PhDr. Jan Pavlík
děkan FF MU

V Brně dne 22. listopadu 2005, aktualizace 31. srpna 2007


CENÍK POPLATKŮ A PLACENÝCH SLUŽEB

(PŘÍLOHA PROVOZNÍHO ŘÁDU ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY FF MU ZE DNE 22. LISTOPADU 2005). CENY KOPIÍ A TISKU PŘI HOTOVOSTNÍCH PLATBÁCH DLE CENÍKU ZE 7. ZÁŘÍ 2009, AKTUALIZOVANÉHO 28. ŘÍJNA 2010

Kopírování a tisk v rámci SUPO (Systém úhrad pohledávek za osobami):

ceny stanovuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

CoD (Copy on Demand – Zhotovení tiskových rozmnoženin na objednávku):

Meziknihovní výpůjční služba:

Kroužková vazba:

Termovazba:

Kovová vazba:

Překročení výpůjční lhůty:

Smluvní pokuta při ztrátě knihovního dokumentu:

[*] K částce bude připočtena cena konkrétního dokumentu. U dokumentů vydaných zejména před rokem 1990 bude stanovena reálná hodnota odpovídající aktuálním cenám na knižním trhu.

Tyto poplatky jsou shodné pro všechny uživatele Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Aktualizováno dne 28. října 2010


Poplatky spojené s půjčováním elektronických čteček knih:

Překročení výpůjční lhůty elektronické čtečky knih za den:

Tyto poplatky jsou shodné pro všechny uživatele Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Dodatek č. 1 k provoznímu řádu

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ÚK FF MU) se doplňuje o tento dodatek:

S účinností od 1. 2. 2011 bude přístup k datovým schránkám umožněn uživatelům z vyhrazených počítačů ve vestibulu ÚK FF MU. Počítače ve studovnách ÚK FF MU jsou určeny ke studiu, bádání, práci s informačními prameny a činnostem souvisejícím.

V Brně dne 31. ledna 2011

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
děkan FF MU

Dodatek č. 2 k provoznímu řádu

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

Ze dne 28. ledna 2014

Ad Čl. 4)

Uživatel je dále povinen chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům i pracovníkům knihovny. Zejména je nesmí obtěžovat hlukem, zápachem a nevhodným nebo nebezpečným chováním. Při nerespektování výše uvedených povinností může být uživatel dočasně či trvale omezen v uživatelských právech dle Čl. 6 odst. 4 Knihovního řádu Masarykovy univerzity, směrnice rektora č. 14/2005.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz