Akademickým pracovníkům

Ústřední knihovna FF MU

Ústřední knihovna FF MU je veřejně přístupnou knihovnou. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům Masarykovy univerzity, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, skripta a učebnice, diplomové a disertační práce, ale také datová média a prestižní elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.).

Na webových stránkách knihovny najdete veškeré důležité informace, odkazy, návody a novinky. Pro uživatele knihovny je připravena také přehledná virtuální prohlídka knihovny

Dokumenty z fondu knihovny můžete vyhledat prostřednictvím elektronického katalogu

Po přihlášení do čtenářského konta můžete kontrolovat všechny své výpůjčky, rezervace atd. Pokud si půjčíte knihu z našeho fondu, platí výpůjční doba 1 měsíc, kterou je případně možné prodloužit.

Starší publikace, které nebyly dosud elektronicky zpracovány, naleznete v některém z naskenovaných lístkových katalogů

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy, které nejsou ve fondu ÚK FF ani v žádné jiné brněnské knihovně, lze získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále MVS). Při objednávce použijte prosím elektronický formulář

MVS je poskytována zdarma. Pokud však oslovená knihovna vyřídí objednávku formou xerokopie a žádá úhradu, žadatel naúčtovanou částku platí – možná je i úhrada z grantu. Publikace získané v rámci MVS se půjčují výhradně prezenčně – ve studovně ÚK FF MU.

Dotazy ohledně služby MVS zasílejte prosím na adresu mrazkova@phil.muni.cz

Jestliže žádaný titul prokazatelně není v žádné knihovně České republiky, je třeba se obrátit na oddělení Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v Moravské zemské knihovně. Jedná se o službu placenou (viz ceník MZK).

Elektronické informačních zdroje

Masarykova univerzita předplácí také řadu licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ), které obsahují nejaktuálnější informace z různých oborů. K dispozici jsou desítky prestižních databází, jejichž přehled najdete na adrese http://ezdroje.muni.cz. Tyto zdroje jsou přístupné ze všech počítačů v síti MU. Z počítačů mimo univerzitní síť se k těmto zdrojům můžete připojit prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu.

Některé zdroje jsou přístupné pouze z počítačů konkrétní fakulty nebo pracoviště, a je proto dobré si dostupnost zdroje nejprve ověřit.

Souborný vyhledávač EBSCO Discovery Service nabízí vyhledávání ve všech hlavních EIZ MU z jednoho místa. Dostupné jsou i doplňkové služby (SFX, ukládání záznamů, generování citací apod.). Technologie SFX umožňuje pohodlné propojování záznamů obsažených v bibliografických databázích, katalozích knihoven nebo internetových vyhledávačích na plné texty vyhledaných dokumentů.

Pokud si potřebujete ověřit dostupnost konkrétního časopisu (tedy zda a v jaké databázi k němu máte přístup), můžete využít Portál elektronických časopisů MU

Akviziční oddělení

Akviziční oddělení zajišťuje kompletní servis v oblasti získávání knih, časopisů, elektronických informačních zdrojů aj. Profil nakupovaných dokumentů je dán odborným zaměřením Filozofické fakulty MU a aktuální výší přiděleného rozpočtu. Návrhy na zakoupení dokumentů podávejte prostřednictvím formuláře pro objednávání publikací a zasílejte e-mailem akvizice@phil.muni.cz

Fondy katederních knihoven jsou doplňovány výhradně z prostředků jednotlivých pracovišť, grantových prostředků a jiných zdrojů, nelze žádat o nákup z centrálních prostředků ÚK FF. Objednávky a následnou účetní agendu si vyřizuje dané pracoviště samo. Tyto dokumenty jsou však evidovány v centrálním katalogu MU a je třeba je donést společně s účetními doklady (faktura, paragon, kupní smlouva apod., zahraniční doklady s přepočtem na Kč) na akviziční oddělení ještě před proplacením dokladů ekonomickým oddělením.

Nákup EIZ je vhodné konzultovat s Ústřední knihovnou z důvodu zajištění informovanosti, propagace, případného školení a zamezení duplicit.

Prosíme, spolupracujte s naší knihovnou při akvizici publikací a přispějte tím ke zkvalitnění fondu. Vyjděte svým studentům vstříc a zajistěte pro ně i sebe relevantní zdroje ke studiu v univerzitní knihovně.

Dotazy k akvizi směřujte na Mgr. Lucii Janouškovou, ljanousk@phil.muni.cz, 5 4949 3657 (akvizice a zpracování periodik, EIZ) a Mgr. Marii Chladilovou, mchladil@phil.muni.cz, 5 4949 6718 (akvizice monografií)

Výměna publikací

Výměna publikací je dalším zdrojem získávání české i zahraniční odborné literatury a současně může sloužit i jako forma prezentace vašich vědeckých výsledků. Pro další informace kontaktujte Nikol Neupauerovou Gistingrovou, exchange@phil.muni.cz, 5 4949 3875

Dlouhodobá výpůjčka

Zaměstnanci univerzity si mohou zřídit tzv. dlouhodobou výpůjčku. Jedná se o publikace, které nehradí knihovna, ale příslušný ústav. Publikace zakoupené jako dlouhodobé výpůjčky jsou zaznamenány v katalogu knihovny a stávají se součástí fondu knihovny (tzn. podléhají revizi, řízení o náhradách, vrácení do knihovny, službě MVS).Po zpracování publikace knihovnou (odbavení faktury, katalogizace) jsou zaměstnanci e-mailem nebo telefonicky vyzváni k jejímu vyzvednutí. Výpůjční doba končí nastaveným datem, které je však vázáno na případné ukončení pracovní smlouvy.

Přehled všech výpůjček (dlouhodobých i řádných) naleznete ve svém čtenářském kontu po přihlášení do katalogu knihovny. V případě, že dlouhodobou výpůjčku již ke své práci nepotřebujete, lze ji kdykoli vrátit. Převody dlouhodobých výpůjček mezi zaměstnanci jsou možné s písemným souhlasem obou stran.

Pro podrobnější informace se obracejte na Drahomíru Vybíralovou, vybiralo@phil.muni.cz, 5 4949 8122

Referenční služby

Členům akademické obce nabízí referenční služby konzultace a pomoc s vyhledáváním literatury spojenou se základní orientací v relevantních informačních zdrojích. Úplné tematické rešerše zpracovává Moravská zemská knihovna jako placenou službu.

Pro členy akademické obce nabízíme v každém semestru Kurz informačního vzdělávání. Ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími také zajišťujeme teoretické i praktické lekce zaměřené na vyhledávání v odborných elektronických zdrojích nebo zásady správného citování. Nabízíme také možnost komentované exkurze do knihovny. V případě zájmu prosím napište na reference@phil.muni.cz. Domluvíme se na spolupráci tak, abychom co nejlépe vyhověli potřebám vás a vašich studentů.

„Díky, že jste nám ukázali užitečné věci, které budeme určitě potřebovat během studia.“
(z anonymní zpětné vazby na jednu z lekcí)

Knihovnice z oddělení referenčních služeb se také podílejí na tutorování celuniverzitních e learningových kurzů: Kurzu práce s informacemi (KPI11) a Kreativní práce s informacemi (KPI22), které mohou vašim studentům zvýšit kompetence pro práci s informacemi a informačními zdroji.

Novinky z referenčních služeb a informačního vzdělávání knihovny můžete sledovat na webu knihovny nebo na Facebooku

E-prezenčka

E-prezenčka zpřístupňuje žádané a obtížně dostupné tituly v elektronické podobě ve formátu PDF, naskenované z fondů knihoven MU. Plné texty digitální verze dokumentů je možné prohlížet na počítačích v Ústřední knihovně a na požádání může být e prezenčka naistalována i na vašem pracovišti. Více se dozvíte na zde

E prezenčkou lze také zpřístupnit vybrané publikace z dlouhodobých výpůjček. Prosíme, navrhujte dosud nezdigitalizované tituly pomocí mailové adresy deposit@phil.muni.cz.

 

Kontaktujte nás

Chcete s něčím poradit, na něco se zeptat, nebo nás jen pochválit? Ozvěte se nám.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz